สายการบินในประเทศงดให้บริการตั้งแต่เวลา 3 ทุ่ม-ตี 4 ตามมาตรการของศบค.

สายการบินในประเทศงดให้บริการตั้งแต่เวลา 3 ทุ่ม-ตี 4 ตามมาตรการของศบค.

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

1. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

2. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศจำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก และสอดคล้องกับบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ดำเนินการตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน

212938021 4830615593621161 306089088045115529 N

3. ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินและการรวมเที่ยวบิน ให้มีการแจ้งและดูแลผู้โดยสารอย่างเหมาะสม ตามประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553

4. ก่อนออกบัตรโดยสาร ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศตรวจสอบเอกสารสำคัญของผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดปลายทางอย่างเคร่งครัด หากตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจพิจารณาระงับการออกบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสารนั้น

5. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศพิจารณาการจัดที่นั่งในเครื่องบินอย่างเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัด อันจะมีส่วนช่วยในการป้องกันควบคุมโรค

6. ให้ผู้ประกอบการสนามบินติดตามดูแลให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ในเขตพื้นที่สนามบินปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โดยเคร่งครัด

215226754 1966866816809344 8879144343878062029 N

7. ให้ผู้ประกอบการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามดูแลให้ประชาชนผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการในระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด

8. ให้ผู้ประกอบการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศแจ้งเตือนผู้โดยสารกรณีเป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้งดการเดินทาง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

อ้างอิง : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Next Post

จังหวัดสงขลา กำหนดมาตรการศาสนกิจในช่วงเทศกาลฮารีรายออิฎิ้ลอัฎฮา งดการละหมาดอีฏิลอัดฮาที่มัสยิด

Thu Jul 15 , 2021
จังหวัดสงขลา กำหนดมาตรการศาสนกิจในช่วงเทศกาลฮารีรายออิฎิ้ลอัฎฮา งดการละหมาดอีฏิลอัดฮาที่มัสยิด วันที่ 15 ก.ค. 64 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ทำให้จังหวัดสงขลาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบ่งระดับความรุนแรง ผู้ป่วยสีเขียว (อาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการ) คิดเป็นร้อยละ 84.32 ผู้ป่วยสีเหลือ (มีอาการไอ ไข้สูง มีภาวะเสี่ยงว่าจะติดเชื้อลงปอด) คิดเป็นร้อยละ 14.48 และผู้ป่วยสีแดง (เชื้อลงปอด) คิดเป็นร้อยละ 1.20 สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่มีการสัมผัสกันในชุมชน ครอบครัว องค์กร หรือบริษัท ที่อยู่ใกล้ชิดกัน ซึ่งง่ายต่อการติดเชื้อ โดยผู้ป่วยทั้งหมด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้ทำการสอบสวนโรคและส่งตัวเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการแนวทางและวิธีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลอิฎิ้ลอัฎฮา คือ การละหมาดอีฏิลอัดฮา การเยี่ยมญาติ และการเยี่ยมกุโบร์ (สุสาน) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จังหวัดสงขลาจึงออกมาตรการโดยยึดตามคำสั่งของจุฬาราชมนตรี คือ ให้งดการละหมาดอีฏิลอัดฮาที่มัสยิด และทุกสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ โดยประกาศแจ้งให้ทำการละหมาดที่บ้านเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเท่านั้นและแจ้งให้อิหม่ามและผู้เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 3 คน ทำหน้าที่ตักบีรและอ่านคุตบะห์ (ธรรมกถา) […]
ปกข่าว 01