เผยแรงงานต่างด้าวให้อยู่ และทำงานในไทยต่อถึง 31 มีนาคม 2565 โดยเห็นชอบตามที่ ครม. กำหนดเพื่อป้องกันเป็นพาหะแพร่ COVID-19 ระลอก 2

เผยแรงงานต่างด้าวให้อยู่ และทำงานในไทยต่อถึง 31 มีนาคม 2565 โดยเห็นชอบตามที่ ครม. กำหนดเพื่อป้องกันเป็นพาหะแพร่ COVID-19 ระลอก 2

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้แรงงานต่างด้าว 4 กลุ่ม ที่เคยมีใบอนุญาตทำงาน แต่การอนุญาตสิ้นสุด และไม่สามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เนื่องจากมาตรการปิดจุดผ่านแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และให้ทำงานได้เป็นกรณีพิเศษ โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด โดยแรงงานต่างด้าวที่สามารถดำเนินการตามแนวทางนี้ได้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลง MOU ซึ่งครบวาระการจ้างงาน 4 ปี

กลุ่มที่ 2 แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ถือเอกสารประจำตัวได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport : PP) เอกสารเดินทาง (TD) เอกสารรับรองบุคคล (CI) ที่ใบอนุญาตทำงานและการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดในช่วงตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แต่ไม่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

กลุ่มที่ 3 แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลง MOU ที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายตามมาตรา 50 , 53 , 55 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว อาทิ ออกจากนายจ้างรายเดิม แต่ยังหานายจ้างรายใหม่ไม่ได้ภายใน 30 วัน เป็นต้น

และกลุ่มที่ 4 แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน ซึ่งเข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งครบวาระการจ้างงาน และการอนุญาตให้พำนักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด

แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ 1-3 จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และดำเนินการตามขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การตรวจสุขภาพ ซื้อประกันสุขภาพ การขอตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (Visa) และการทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) จะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ส่วนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และตรวจสุขภาพ ซื้อประกันสุขภาพ โดยใบอนุญาตทำงานมีอายุครั้งละ 3 เดือน แต่สามารถขอต่อเนื่องได้ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565

อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางาน ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศ และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง

หางานสงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : รับบาลไทย

Next Post

เชิญชวนชาวสงขลา รับฟังความคิดเห็นถนนสาย สข.4040 เชื่อมโยง สนามบินหาดใหญ่ – ด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์

Wed Aug 5 , 2020
เชิญชวนชาวสงขลา รับฟังความคิดเห็นถนนสาย สข.4040 เชื่อมโยง สนามบินหาดใหญ่ – ด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์    วันนี้ (5 ก.ค. 63) กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่จังหวัดสงขลารับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการแนะนำโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนในพื้นที่ ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางมาตรการคุมเข้ม COVID-19 นายอนุพงค์ จงหวัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ว่า เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.8+300)-ทล.4145 อำเภอสะเดา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร จังหวัดสงขลา ได้ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการระบบการจราจรทางบกจังหวักขลา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พิจารณาเห็นว่าโครงการสำรวจและออกแบบส่วนต่อขยายทางหลวงชนบท สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงข่ายที่ช่วยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เชื่อมต่อไปสู่ชายแดน (ด่านชายแดนสะเดา และชายแดนปาดังเบซาร์) เพื่อรองรับปริมาณจราจรในอนาคตและการ สัญจรให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านการจราจร โดยออกแบบให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) จากทางอากาศ ทางบกมุ่งสู่ชายแดนฯ อีกทั้ง ยังส่งเสริม และอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จึงได้ว่าจ้าง บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแต้นส์ จำกัด ให้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทางรวมประมาณ 18 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และส่งเสริมศักยภาพพื้นที่เศรษฐกิจด่านการค้าชายแดน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาโดยมีกำหนดระยะเวลาศึกษาโครงการ 270 วัน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึง 9 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อศึกษาและคัดเลือกรูปแบบ หรือแนวสายทางที่เหมาะสม พร้อมศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการดำเนินโครงการพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินโครงการสำรวจออกแบบ และประมาณราคาถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร และออกแบบทางต่างระดับ 3 แห่ง ประกอบด้วย 1.จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4145 2.จุดตัดข้ามทางรถไฟสายใต้ 3.จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4045 นอกจากนี้ ยังเป็นการศึกษาผลตอบแทนทางต้านการลงทุน และค่าความเสี่ยงในการลงทุนของโครงการเพื่อประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในจังหวัดสงขลา และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการอีกด้วย สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการดังกล่าว จะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางระหว่างอำเภอหาดใหญ่ บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา ต่อเนื่องไปยังด่านชายแดนปาดังเบซาร์ และด่านชายแดนสะเดา เป็นเส้นทางรองรับการขนส่งผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขยาย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ พร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต สามารถพัฒนา และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมโยงต่อเติมโครงข่ายคมนาคมและการขนส่งด้วยการสร้างทางเชื่อม (Missing Link) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน รวมทั้งช่วยบรรเทาปริมาณจราจรของถนนทางหลวง แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณทางแยก และพัฒนาเป็นทางลัด (By pass) ทางเลี่ยง (Shortcut) ระหว่างอำเภอ จังหวัด ตลอดจนบรรเทาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 และระบบคมนาคมอื่น ๆ ที่มุ่งสู่ด่านชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สำนักงานและออกแบบกรมทางหลวงชนบท Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
เชิญชวนชาวสงขลา รับฟังความคิดเห็นถนนสาย สข.4040 เชื่อมโยง สนามบินหาดใหญ่ – ด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์