จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนและเปิดเรือนจำจังหวัดให้ญาติเยี่ยม

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียน 

วันที่ 31 พ.ค.63 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 22/2563 โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อติดตามเรื่อง มาตรการเตรีมความพร้อมเปิดโรงเรียน ความพร้อมในการเปิดให้ญาติเยี่ยมของเรือนจำจังหวัด และการติดตามผู้เดินทางกรณีรถสาธารณะ

สำหรับการเยี่ยมญาติของเรือนจำจังหวัด ญาติจะต้องจองเยี่ยมผ่านทางไลน์ หรือเดินทางมาจองเอง โดยญาติสามารถเยี่ยมได้ 1 คน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในการเข้าเยี่ยมจะต้องเดินทางมาก่อนเวลาเยี่ยม 1 ชั่วโมง จะมีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์ มีการฉีดสเปรย์ทำความสะอาดสิ่งของก่อนนำไปเก็บเข้าตู้ล๊อกเกอร์ ลงทะเบียนกรอกแบบสอบถามและรอผลการตอบยืนยันเข้าเยี่ยมผ่านมือถือ

นอกจากนี้จะมีการกำหนดตำแหน่งระยะห่างระหว่างรอเข้าห้องเยี่ยม 1.5 – 2 เมตร เข้าเยี่ยมได้ 1 คน เป็นเวลา 10 นาที เจ้าหน้าที่จะรับเงินจากญาติด้วยตะกร้าไม่มีการสัมผัสโดยตรง และจะมีการล้างมือ ใช้น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในห้องเยี่ยมหลังการเยี่ยมเสร็จสิ้นในแต่ละวัน

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการแจ้งสถานการณ์โรค รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ตามคำสั่ง ศบค. และ ร่วมพิจารณา เรื่องการขยายเวลาบังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา การปิด งดเว้นการใช้สถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

การแก้ไขบัญชีแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 13/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 และการขอความร่วมมือให้ผู้ป่วยแจ้งข้อมูลความเสี่ยงโควิด-19 ที่เป็นจริงเมื่อมารับบริการในโรงพยาบาล มอ./สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ตามแนวทางการใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียน 
จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียน

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

ราชกิจจานุเบกษา เผยมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 อนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้ว

Sun May 31 , 2020
มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 อนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้ว เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 1 มิ.ย. 63 จะมีการผ่อนปรนระยะที่ 3  ประเทศไทยต้องเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ซึ่งทางสมช. จะมีการประชุม เพื่อพิจารณาผ่อนปรนมาตรการกิจการและกิจกรรมในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะการผ่อนคลายมาตรการเดินทางข้ามจังหวัดที่จะออกเป็นข้อกำหนดกลาง แต่บางจังหวัดก็ยังสามารถบังคับใช้มาตรการที่ทางแต่ละจำหวัดกำหนดได้ ทั้งนี้การผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตามที่รัฐบาลมีคำแนะนำให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจากการประเมินของฝ่ายที่เกี่ยวข้องพบว่ามาตรการดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งส่งผลให้สำมารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนกลับมีสภาพใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามปกติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรผ่อนคลาย การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยประชาชนผู้เดินทางซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค กำรจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดด้วยซึ่งอาจไม่สะดวกและจำเป็นต้องก่อภาระแก่ผู้เดินทางได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การจราจรคับคั่ง หรือมีเหตุพิเศษ ทั้งนี้ หากพบว่าผู้เดินทางมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคหรือเป็นพาหะนำโรค พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการสั่งแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบำดของโรคได้ อย่างไรก็ตามการปรับลดเวลาเคอร์ฟิว กิจการประเภทสวนน้ำ สวนสนุก และ […]
โควิด-19