ราชกิจจานุเบกษา เผยมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 อนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้ว

มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 อนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้ว

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 1 มิ.ย. 63 จะมีการผ่อนปรนระยะที่ 3  ประเทศไทยต้องเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว

ซึ่งทางสมช. จะมีการประชุม เพื่อพิจารณาผ่อนปรนมาตรการกิจการและกิจกรรมในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะการผ่อนคลายมาตรการเดินทางข้ามจังหวัดที่จะออกเป็นข้อกำหนดกลาง แต่บางจังหวัดก็ยังสามารถบังคับใช้มาตรการที่ทางแต่ละจำหวัดกำหนดได้

ทั้งนี้การผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตามที่รัฐบาลมีคำแนะนำให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจากการประเมินของฝ่ายที่เกี่ยวข้องพบว่ามาตรการดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งส่งผลให้สำมารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนกลับมีสภาพใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามปกติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรผ่อนคลาย การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยประชาชนผู้เดินทางซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค กำรจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดด้วยซึ่งอาจไม่สะดวกและจำเป็นต้องก่อภาระแก่ผู้เดินทางได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การจราจรคับคั่ง หรือมีเหตุพิเศษ ทั้งนี้ หากพบว่าผู้เดินทางมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคหรือเป็นพาหะนำโรค พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการสั่งแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบำดของโรคได้

อย่างไรก็ตามการปรับลดเวลาเคอร์ฟิว กิจการประเภทสวนน้ำ สวนสนุก และ กีฬาบางประเภท เช่น มวยตู้ จะมีการประชุมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขด้วย หากเห็นว่ายังมีความเสี่ยง ก็จะต้องจัดให้อยู่ในกิจกรรมที่จะผ่อนคลายได้ในระยะที่ 4 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อไป

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Next Post

ยะลาคุมเข้มด่านคัดกรอง COVID-19 วันแรกคลายล็อก เฟส 3 ให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้

Mon Jun 1 , 2020
ยะลาคุมเข้มด่านคัดกรอง COVID-19วันแรกคลายล็อก เฟส 3 ให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้       บรรยากาศในวันแรกที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 ให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กำหนด โดยยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลดเวลาเคอร์ฟิว 23.00-03.00 น. ขยายเวลาเปิดห้างฯ ถึง 21.00 น. เพื่อเป็นการป้องกันการนำเชื้อจากภายนอกเข้ามาแพร่กระจายในพื้นที่ และอาจทำให้เกิดการระบาดของโรคในระลอกสอง จากการคลายล็อก ให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้ ซึ่งจะมีประชาชนจากนอกพื้นที่เข้ามาจำนวนมาก พบว่าที่ด่านตรวจคัดกรอง COVID-19 ท่าสาป เมืองยะลา เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง ยังคงคุมเข้มมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน โดยทุกคนที่เดินทางเข้าสู่เขตเมือง จะต้องผ่านการตรวจวัดไข้ ซึ่งจะต้องไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส เและสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงจะอนุญาตให้ผ่านได้ จึงขอให้ประชาชนควรปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค COVID19 ดูแลสุขภาพตนเอง พร้อมปรับตัวใช้ขีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal ด้วยการรักษาสุขอนามัย สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อไม่ให้เกิดโรค   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : กรมข่าวประชาสัมพันธ์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ยะลาคุมเข้มด่านคัดกรอง COVID-19วันแรกคลายล็อก เฟส 3