ธนาคารในห้างพื้นที่แดงเข้ม 13 จังหวัด งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 64

ธนาคารในห้างพื้นที่แดงเข้ม 13 จังหวัด งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 64

วันที่ 20 ก.ค. 64 สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) รายงานว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร โดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และให้มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) และสถาบันการเงินสมาชิกทุกแห่ง ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(ธสน.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ธอท.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จึงขอประกาศแนวทางในการให้บริการลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ ดังนี้ 

219559679 4567439759935005 7098726378791303791 N

 
1. ธนาคารของรัฐจะปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทั้ง 13 จังหวัดเป็นการชั่วคราว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และจะพิจารณาปิดให้บริการสาขาบางแห่งเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสาขาใกล้เคียงที่เปิดให้บริการได้ตามประกาศที่ทาง website ของแต่ละธนาคาร


2. กำหนดเวลาเปิดทำการสาขา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดังนี้  
• สาขาในห้าง/สาขาที่เปิดให้บริการไม่เกิน 17.00 น. ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะยังคงเปิดให้บริการเวลาไม่เกิน 17.00 น.
• สาขาทั่วไป ที่ไม่ใช่สาขาธนาคารในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เปิดให้บริการไม่เกินเวลา 15.30 น.
• สาขาใน 3 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย ยะลา นราธิวาส และปัตตานี เปิดให้บริการเวลาไม่เกินเวลา 15.00 น.

3. จำกัดช่องให้บริการและจำนวนลูกค้าในสาขา เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม และลดความแออัด
4. กรณีสาขามีพนักงานหรือลูกค้าติดเชื้อ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
• ให้แต่ละธนาคารปิดบริการสาขาที่มีผู้ติดเชื้อเป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ และกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น
• พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ให้ตรวจหาเชื้อ/และกักตัวเองในที่พักทันที ตามระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
• จัดให้มีพนักงานปฏิบัติงานทดแทน และต้องเป็นพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเชื้อ  

ทั้งนี้ สถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารสมาชิกทุกแห่ง พร้อมให้บริการลูกค้าในที่ทำการสาขาด้วยมาตรการข้างต้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน และลูกค้ายังสามารถใช้บริการสำคัญของธนาคารได้ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตู้ ATM ซึ่งธนาคารทุกแห่งได้เตรียมสำรองธนบัตรไว้อย่างเพียงพอ รวมถึง Application Mobile Banking ของแต่ละธนาคาร เพื่อลดการเดินทาง ลดความเสี่ยง และการสัมผัสธนบัตร เพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป โดยสถาบันการเงินของรัฐ และสถาบันการเงินสมาชิกทุกแห่ง พร้อมจะมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อดูแลให้ลูกค้าประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินกับธนาคารมากที่สุดต่อไปล

อ้างอิง : สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  

Next Post

จังหวัดสงขลา แจ้งวันหยุดราชการวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตรงกับ 21 ก.ค. 64

Tue Jul 20 , 2021
จังหวัดสงขลา แจ้งวันหยุดราชการวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตรงกับ 21 ก.ค. 64 วันที่ 20 ก.ค. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ว่า การกำหนดให้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลาม เป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศ เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์และอีดิ้ลอัฎฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ประกาศ ว่า วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสงขลาจึงกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ 1 วัน พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องชาวไทยมุสลิมสำหรับมาตรการในการปฏิบัติศาสนกิจเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ซึ่งสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศกำหนดแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากจังหวัดสงขลาอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้งดการละหมาดยามาอะและละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดทุกพื้นที่ แต่สามารถมีการอาซานทุกเวลา และให้ปฏิบัติละหมาดประจำเวลาได้ไม่เกิน 3 คน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการละหมาดประจำมัสยิด ส่วนในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรีงดการละหมาดอิดิ้ลฟิตรีที่มัสยิดทุกพื้นที่ หรือสถานที่อื่นที่เตรียมไว้ แต่จะให้มีการตักบีร ซึ่งอนุญาตเพียงผู้นำหรือผู้ได้รับมอบหมายเพียง 3 คน และประชาชนละหมาดที่บ้านเฉพาะผู้ที่อยู่บ้านเดียวกันเท่านั้น งดการเยี่ยมญาติ และงดรวมตัวเกินกว่า 5 คน สำหรับการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน) จะต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ และอนุญาตให้ทำโดยให้มีแค่เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้คนกลุ่มใหญ่ล้อมวงมุงดูเกิน 5 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อ้างอิง : สวท.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าว 01