ผู้ว่าฯสงขลาสั่งปิด 3 ด่านไทย-มาเลย์ เพื่อยับยั้งการระบาดของ “โควิด-19”

ผู้ว่าฯสงขลาสั่งปิด 3 ด่านไทย-มาเลย์ เพื่อยับยั้งการระบาดของ “โควิด-19”
ผู้ว่าฯสงขลาสั่งปิด 3 ด่านไทย-มาเลย์ เพื่อยับยั้งการระบาดของ “โควิด-19”

ผู้ว่าฯสงขลาสั่งปิด 3 ด่านไทย-มาเลย์ เพื่อยับยั้งการระบาดของ “โควิด-19”

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่ง เรื่อง ห้ามบุคคลต่างด้าว เข้ามาในราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดสงขลาเป็นการชั่วคราว โดยมีเนื้อความว่า

ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Corona virus Disease : COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดสงขลาไม่ให้แพร่ระบาดขยายไปในวงหว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Corona virus Disease : COVID-19)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมติจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดสงขลาจึงมีคำสั่งระงับการเดินทางเข้า-ออก บุคคลต่างด้าว ยกเว้นคนประจำพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซีย จำนวนคันละ 1 คน ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID-19 จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดผ่านแดน ดังนี้

1.จุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ตรงข้ามด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

2.จุดผ่านแดนถาวรด่านปาดังเบซาร์ อ.นาทวี จ.สงขลา ตรงข้ามก่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

3.จุดผ่านแดนถาวรด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา ตรงข้ามด่านบ้านดุเรียนบุรง อ.ปาดังเตอรับ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

      การปิดด่านครั้งนี้จะระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคลต่างด้าว ยกเว้นคนประจำพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซียคันละ 1 คน แต่ต้องผ่านการคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ส่งผลให้ขณะนี้บรรยากาศตามด่านพรมแดนไทย-มาเลเซียเงียบเหงาอย่างหนัก โดยเฉพาะด่านพรมแดนสะเดา มีเฉพาะคนไทยบางส่วนที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียเท่านั้น เนื่องจากประเทศมาเลเซียก็ปิดประเทศและปิดด่านพรมแดนห้ามชาวต่างชาติเข้าออกด้วยเช่นกัน ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่บ้านด่านนอก ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซียเงียบเหงาอย่างหนักเพราะไร้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออก

ทั้งนี้ ในส่วนของ จ.สงขลา มีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังสอบสวนโรค 137 คน รอผลยืนยันและพักอยู่ในโรงพยาบาล 17 คน ในจำนวนนี้เป็นชาว จ.สงขลา 12 คนและจังหวัดอี่นๆ 5 คน

ผู้ว่าฯสงขลาสั่งปิด 3 ด่านไทย-มาเลย์ เพื่อยับยั้งการระบาดของ “โควิด-19”
ผู้ว่าฯสงขลาสั่งปิด 3 ด่านไทย-มาเลย์ เพื่อยับยั้งการระบาดของ “โควิด-19”
ผู้ว่าฯสงขลาสั่งปิด 3 ด่านไทย-มาเลย์ เพื่อยับยั้งการระบาดของ “โควิด-19”
ผู้ว่าฯสงขลาสั่งปิด 3 ด่านไทย-มาเลย์ เพื่อยับยั้งการระบาดของ “โควิด-19”

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: Aom Maneerat

อ้างอิง: MGRONLINE

Next Post

ชาวสวนหวั่นร่ำไห้ ผลไม้ส่งออกไปตลาดจีนไม่ได้

Sat Mar 21 , 2020
ชาวสวนหวั่นร่ำไห้ ผลไม้ส่งออกไปตลาดจีนไม่ได้     จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้การส่งออกลดลง ทำให้เกษตรกรชาวสวนเริ่มหวั่นใจว่าจะส่งออกผลไม้ตามฤดูกาลไม่ได้และปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำ ภายหลังร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2563 หากได้รับผลกระทบ COVID-19 มีการวิเคราะห์ว่าจะส่งออกทุเรียนได้ 350,827 ตัน มังคุด 108,940 ตัน และเงาะ1,767 ตัน ปริมาณรวม 461,534 ตัน จึงมีส่วนต่างของผลผลิตที่ส่งออกไม่ได้ครบตามภาวะปกติ ดังนี้ ทุเรียน 58,471 ตัน มังคุด 12,105 ตัน และเงาะ 13,699 ตัน รวมทั้งสิ้น 84,275 ตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต้องบริหารจัดการในกรณีที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ทำให้ส่งออกตลาดจีนไม่ได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ได้ข้อสรุป 2 มาตรการหลักในส่วนของผลไม้ คือ 1.มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร มี 4 โครงการย่อย ประกอบด้วย […]
ชาวสวนหวั่นร่ำไห้ ผลไม้ส่งออกไปตลาดจีนไม่ได้