ครม.เคาะเรียบร้อยต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือนพร้อมอนุมัติเงินจ่ายอสม.

ครม.เคาะเรียบร้อยต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือนพร้อมอนุมัติเงินจ่ายอสม.

    การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (29/7/63) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยวาระสำคัญคือ คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบ ตามมติ ศบค. ที่จะขยายการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน สิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยจะตัดการบังคับใช้มาตรา 9 เรื่องการห้ามชุมนุมออกด้วย

     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า มีความเป็นห่วงเรื่องการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา เพราะเป็นบุคลากรของชาติที่มีแรงขับเคลื่อนสูง โดยไม่ได้ห้ามการชุมนุม แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย อยากให้เข้าใจวิธีการและกระบวนการต่างๆ ทุกอย่างมีทางออกตามกระบวนการสภาฯ และขออย่าก้าวล่วงผู้อื่นและไม่ใส่ร้ายสิ่งที่ไม่บังควร

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เสนอ ขยายเวลาการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

แต่ข้อกำหนดจะสอดคล้องกับมาตรการผ่อนปรน ซึ่งจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติมากขึ้น โดยจะตัดการบังคับใช้ในมาตรา 9 เรื่องการห้ามชุมนุมออกไปด้วย

ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน

     นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับ อสม. จำนวนประมาณ 1 ล้าน 5 หมื่นคน เดือนละ 500 บาท เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่มีนาคม -กันยายน 2563 วงเงินรวม 3,622 ล้านบาท โดยจะแบ่งจ่ายเป็น 2 ช่วง คือ รอบเดือนมีนาคม -มิถุนายน จะจ่ายรวมทีเดียว 4 เดือน จำนวน 2,000 บาทต่อคน และรอบเดือนกรกฎาคม – กันยายน จะจ่ายเดือนละ 500 บาทต่อคน

นางสาวไตรศุลี ระบุว่า เหตุผลที่ ครม.อนุมัติจ่าย 7 เดือนก่อนนั้น เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ซึ่งในที่ประชุมนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความมั่นใจว่าจะดูแล อสม.อย่างเต็มที่ และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็จะพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมในรอบต่อๆ ไป

ครม.เคาะเรียบร้อยต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือนพร้อมอนุมัติเงินจ่ายอสม.

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ไทยคู่ฟ้า

Next Post

กฎหมายภาษี เพื่อเยียวยาผลกระทบ COVID-19 มีผลบังคับใช้แล้ว

Wed Jul 29 , 2020
กฎหมายภาษี เพื่อเยียวยาผลกระทบ COVID-19 มีผลบังคับใช้แล้ว     นายกรัฐมนตรีชื่นชมความร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล แม้วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้นตามลำดับ แต่รัฐบาลยังต้องให้ความใส่ใจกับสุขภาพด้านอื่นๆ ยกระดับการแพทย์ การสาธารณสุขของประเทศไทยด้วย พร้อมทั้งปลดล็อกกฎหมายภาษีเพื่อเยียวยาประชาชนทุกอาชีพ   SMEs ไม่ปลดแรงงานจ้างต่อเนื่อง หักรายจ่ายค่าจ้างงานได้ 3 เท่า สำหรับรายจ่ายค่าจ้างช่วง 4 เดือน (เม.ย. – ก.ค.63) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้จากกิจการหรือ เนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายไม่เกินห้าร้อยล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละสองร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการจ้างงานลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ผู้ประกอบการ และส่งเสริมเสถียรภาพของการจ้างงานภาคธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ยกเว้นค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์ สำหรับเงินได้ของปี 2563 กำหนดให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ได้รับเงินค่าตอบแทนจากทางราชการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวและเพื่อให้การเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมควรกำหนดให้เงินได้ที่เป็นค่าตอบแทนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณ […]
กฎหมายภาษี เพื่อเยียวยาผลกระทบ COVID-19 มีผลบังคับใช้แล้ว