สธ. ออกประกาศยกเลิก “โควิด-19” จากโรคติดต่ออันตราย เป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” เริ่ม 1 ต.ค. 65

สธ. ออกประกาศยกเลิก “โควิด-19” จากโรคติดต่ออันตราย เป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” เริ่ม 1 ต.ค. 65

วันที่ 21 ก.ย. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ประกาศฯ ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 และ 2) ประกาศฯ เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 สาระสำคัญ คือ เป็นการยกเลิกโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

306843181 2647103375421234 526284307436129275 N

เนื่องจากขณะนี้จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง – เสียชีวิต การแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคในทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับจำนวนวัคซีนป้องกันโรคในประเทศมีเพียงพอ โดยประชาชนได้รับวัคซีนในระดับความครอบคลุมสูง มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น จึงสมควรปรับมาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ

306962221 2647103382087900 2497180047068526341 N

สำหรับแนวปฏิบัติเมื่อเข้าสู่ภาวะหลังการระบาดใหญ่ (Post-pandemic) และโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ที่ประชุม ศบค. ในวันที่ 23 ก.ย. นี้ จะมีการพิจารณาอนุมัติแนวทางดำเนินการต่าง ๆ ทั้งด้านกฎหมาย การจัดการในภาพรวม ด้านสาธารณสุข – การแพทย์ การสื่อสารสร้างความเข้าใจ ฯลฯ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยและดำเนินชีวิตได้เป็นปกติ

อ้างอิง : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

Next Post

สงขลา ปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 65 ลดภาระนายจ้างเพิ่มสภาพคล่องผู้ประกันตน

Wed Sep 21 , 2022
สงขลา ปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. – ธ.ค. 65 วันที่ 21 ก.ย. 65 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบสำหรับนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่เดือน ต.ค. – ธ.ค. 65 เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระนายจ้างและผู้ประกันตนในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยรัฐบาลจ่ายสมทบในอัตราเท่าเดิมที่ 2.75% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส่วนนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 จากเดิมจ่ายฝ่ายละ 5% ลดเหลือฝ่ายละ 3% ส่วนผู้ประกันตน ม.39 ให้ปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบจากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาท ลดลงเหลือ 240 บาท/เดือน กรณีลดอัตราเงินสมทบงวดเดือน ต.ค. – ธ.ค. 65 นี้ จะส่งผลให้กองทุนประกันสังคม จัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง […]
ปกข่าว 01