เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยื่นหนังสือจึ้คณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ ทบทวนและยุติกระบวนการแก้ไขผังเมืองจะนะ กรมโยธานิการและผังเมือง

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยื่นหนังสือจึ้คณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ ทบทวนและยุติกระบวนการแก้ไขผังเมืองจะนะ กรมโยธานิการและผังเมือง
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายรุ่งเรือง ระหมันยะ ผู้ประสานงานเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ได้เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการผังเมือง และอธิบดีกรมโยธาธิการจำนวน 2 ฉบับ เพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ทั้งหมด และอีกฉบับได้ยื่น เพื่อขอให้ทบทวนและยุติกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาทุกขั้นตอนที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ ที่กรมโยธานิการและผังเมือง ที่ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ซึ่งมีสาระ และข้อเรียกร้องตามหนังสือที่ยื่นไปดังนี้คือ
การที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดสงขลา เร่งดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วน การลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่ 3 ตำบล (ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม และตำบลตลิ่งชัน) ของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน โดยให้เปลี่ยนสีผังเมืองในพื้นที่ดังกล่าวจากสีเขียวเป็นสีม่วง เพื่อให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นบนฐานข้อมูลที่ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. จัดทำขึ้นในฐานผู้ขับเคลื่อนโครงการ โดยอ้างว่าเกิดขึ้นจากความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะและจังหวัดสงขลา ซึ่งได้ผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาแล้วทั้งในระดับชุมชน และในระดับอำเภอ(ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2563) แล้วนำมาประกอบการตัดสินใจพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจนมีผลตามที่กล่าวแล้วเบื้องต้น
ครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยื่นหนังสือจึ้คณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ ทบทวนและยุติกระบวนการแก้ไขผังเมืองจะนะ กรมโยธานิการและผังเมือง
 จนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองจังหวัดสงขลา เพื่อนำวาระการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษนิคมอุตสาหกรรมจะนะ บนเนื้อที่ 16,700 ไร่ ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ตำบลดังกล่าวให้คณะกรรมการทำการพิจารณา อันเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขผังเมืองตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวแม้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจะอ้างว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลก็ตาม
ทั้งนี้นายสุเทพ ได้ให้ข้อมูลว่า คณะกรรมการผังเมืองได้มีการประชุมไปเมื่อวานนี้ คือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานอย่างน้อย 4 คณะ เพื่อรองรับการดำเนินการตามภารกิจของกรมฯตามพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม๋ พ.ศ. 2562 ซึ่งยังไม่มีการนำเรื่องการแก้ไขผังเมืองจะนะเข้าวาระการประชุมในวันดังกล่าวแต่อย่างใด แต่หลังจากนี้ไปคณะกรรมการผังเมืองจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อเร่งดำเนินการภารกิจจำนวนมากที่ยังรอการดำเนินการอยู่จำนวนมากเข้าสู่การพิจารณาต่อไป ส่วนเรื่องการแก้ไขผังเมืองจะนะได้มีการอนุมัติคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ และเชื่อว่าจะมีการประชุมในอีกไม่นานนี้ และหลังจากนั้นจะมีการพิจารณาตามระเบียบขั้นตอนต่อไป และสุดท้ายแล้วจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการผังเมืองระดับชาติพิจารณาเห็นชอบต่อไป
อ้างอิง : Somboon Khamhang

Next Post

รมช.ศึกษาธิการมุ่งผลักดันวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์สงขลา ก้าวสู่ความทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน

Fri Nov 13 , 2020
รมช.ศึกษาธิการมุ่งผลักดันวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์สงขลา ก้าวสู่ความทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน วันนี้ (13 พ.ย. 63) ที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา พร้อมร่วมกิจกรรมจับกุ้ง และส่งเสริมการบริโภคกุ้ง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น    ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ได้วางนโยบายโดยเน้นการปฏิรูปไปที่ตัวผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานการศึกษาไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 สำหรับการก้าวสู่ปีที่ 2 จะยึดหลัก “ทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน” เป็น 3 กลไกหลักเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป “ทันสมัย” โดยเฉพาะการสนับสนุนเด็กไทยผ่านทักษะสำคัญ คือ การคิดวิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาเป็น การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง สำหรับแนวทาง “เท่าเทียม” คือ การศึกษาไทยจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ผ่านการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนแนวทาง “ยั่งยืน” คือ การยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อสร้างผู้ประกอบการภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรม และประมงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร  โดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน เพื่อยกระดับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงให้เป็น Digital Agri College รวมไปถึงการเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจะเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร ที่พร้อมจะพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่เกี่่ยวข้องกับการจัดการน้ำในอนาคต ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำกินน้ำใช้ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สวท.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
รมช.ศึกษาธิการมุ่งผลักดันวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์สงขลา ก้าวสู่ความทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน