ผู้ว่าฯสงขลา ตรวจเข้มมาตรการการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่รอยต่อ เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19

ผู้ว่าฯสงขลา ตรวจเข้มมาตรการการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่รอยต่อ เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 28 มิ.ย. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ด่านตรวจบ้านมุนี ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลากับอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความพร้อมและมาตรการในการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก อย่างเข้มงวด ภายใต้มาตรการเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยมีนายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานผลการปฏิบัติงาน

E19656891a3cbee4e8fcb4f8b2e56a94 Small

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล รวมถึง 4 จังหวัดภาคใต้ ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดย ศบค. ได้สั่งปรับพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 10 จังหวัด ซึ่งจังหวัดสงขลา เป็น 1 ใน 10 จังหวัด พื้นที่สถานการณ์ ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พร้อมทั้งขอความร่วมมือห้ามเดินทาง เข้า-ออก กทม. และปริมณฑล รวมไปถึง 4 จังหวัดภาคใต้ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด ผู้เดินทางจะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่นั้นทุกครั้ง

837a45492deda9cb353cf2ca9d346da1 Small

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา และคัดกรองผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูงอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หากมีอาการไข้ ไอ จาม อุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโดยการควบคุมไว้สังเกต แยกตัว หรือกักกันในพื้นที่พำนักหรือสถานที่ที่ทางจังหวัดกำหนดไว้เป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางเข้ามายังพื้นที่และให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยเด็ดขาด

Ddd8200054394076c3b88636b21ba752 Small
254d2fe93208c399466ef0b8b0ed3abd Small

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

จ.สงขลา ยืนยันสามารถนั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้ และไม่สั่งปิดแคมป์คนงาน

Mon Jun 28 , 2021
จ.สงขลา ยืนยันสามารถนั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้ และไม่สั่งปิดแคมป์คนงานฃ วันที่ 28 มิ.ย. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เผยว่า ในวันนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพิ่ม 275 ราย โดยเป็นผลจากการที่จังหวัดตรวจโรคเชิงรุก ซึ่งพบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์มัรกัสจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้สัมผัสในครอบครัว จึงยังคงมีมาตรการปิดการเข้า-ออกชุมชน และหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ยังมีการแพร่ระบาดสูง เช่น ในพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะเดา เป็นต้น โดยได้มอบอำนาจคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลมาตรการต่างๆ ในส่วนของโรงงานต่างๆ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้มีการเปิดโรงพยาบาลสนามไปแล้วกว่า 10 แห่ง และมีการขยายเตียงโรงพยาบาลสนามโดยเฉพาะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่ และได้มีการเตรียมหาสถานที่เพิ่มโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 อีกด้วย สำหรับข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 5 ที่ได้มีการประกาศเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ขอยืนยันว่า ขณะนี้จังหวัดสงขลายังไม่มีการปิดแคมป์คนงาน แต่มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายออกนอกจังหวัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางเข้า-ออก 4 จังหวัด ตามข้อกำหนดดังกล่าว (จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) ส่วนร้านอาหาร อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารภายในร้าน และซื้อกลับบ้านได้ ไม่เกินเวลา 21.00 น. พร้อมขอความร่วมมือนั่งรับประทานไม่เกินครั้งละ 1 ชั่วโมง และจำกัดที่นั่งไม่เกินร้อยละ 50 โดยจะต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะประมาณ 2 เมตร เช่นเดียวกับร้านสะดวกซื้อที่กำหนดให้เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. เช่นเดียวกัน อ้างอิง :  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าว 01