สงขลา ห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ขยับเวลาปิดบริการ 3 ทุ่ม เพื่อคุมเข้มโควิด-19

สงขลา ห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ขยับเวลาปิดบริการ 3 ทุ่ม เพื่อคุมเข้มโควิด-19

สืบเนื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น และเสียชีวิตจากโควิดเพิ่มขึ้น นับเป็นการแพร่ระบาดโควิดระลอกที่ 3 รอบใหม่ ที่จะเป็นความเสี่ยงและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

190487648 1430832523931047 2397627013215633504 N

โดยทางนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลาจังหวัดสงขลา ได้ขยายเวลาของความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหะสถานหรือที่พำนัก ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที 26 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2564 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

191702119 1430832620597704 6243626938011818227 N

ทั้งนี้ยังขยายเวลาการบังคับใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ปิดบริการเวลา 3 ทุ่มทุกพื้นที่ แต่สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน หรือเพื่อการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค หรือการประกอบอาชีพเป็นปกติ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องจำเป็น ยังคงสามารถทำได้

191348838 1430832753931024 2229315333279313851 N

นอกจากนี้ ยังมีประกาศเพิ่มเติม รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางสังคม ห้ามไม่ให้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และงานรื่นเริงทุกประเภท และการจัดกิจกรรมที่การรวมตัวกันมากกว่า 20 คน ต้องขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ทุกครั้ง เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม และมาตรการป้องกันโควิด

192203404 1430832777264355 1487700029443883141 N

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Next Post

ครม.อนุมัติเพิ่มอ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเขตปลอดภาษี

Wed May 26 , 2021
ครม.อนุมัติเพิ่มอ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเขตปลอดภาษี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ.2560 โดยแก้ไขบทนิยาม “โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “ ให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นใดที่ครม.กำหนดให้เป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ซึ่งจะมีผลให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเขตปลอดอากรเพิ่ม จากเดิมได้กำหนดบทนิยาม “โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งสามารถจัดตั้งเขตปลอดอากรครอบคลุมพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เท่านั้น ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาประกาศเพิ่มเติม เรื่องการกำหนดพื้นที่ปลอดอากร โดยเพิ่มอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “ ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เพื่อรองรับเขตการพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะ  โดยกระทรวงการคลังเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางของโครงการเมืองต้นแบบฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวสามารถซื้อสินค้าปลอดอากรในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาได้ และเพื่อให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งเขตปลอดอากรประเภทพาณิชยกรรมมีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสมัยใหม่และรองรับการค้าการลงทุนของเอกชนได้อย่างรวดเร็ว จึงได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว อ้างอิง : สำนักนายกรัฐมนตรี Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01