ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ จังหวัดศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ จังหวัดชายแดนประเทศมาเลเซียเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดผ่านแดน พร้อมเน้นย้ำมาตรการกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ จังหวัดชายแดนประเทศมาเลเซียเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดผ่านแดน พร้อมเน้นย้ำมาตรการกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

      ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 63 ได้รับทราบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจำนวนมากในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากผู้อยู่อาศัยในประเทศและ ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น

รวมทั้งรับทราบปัญหากรณีการจัดแข่งขันกีฬาประเพณีเรือยาว ซึ่งมีการจัดการแข่งขันในหลายจังหวัดที่มีการละเลยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ป้องกันและสกัดกั้นตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและ ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้านประเทศมาเลเซีย (นราธิวาส ยะลา สตูล สงขลา) เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการและ แนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรค สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรการเดินทางเข้ามาในประเทศ ผ่านจุดผ่านแดนในพื้นที่รับผิดชอบโดยเคร่งครัด รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวัง ป้องกัน มิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศของคนไทยและ บุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดน หากพบกรณีดังกล่าวให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

2) สำหรับการจัดแข่งขันกีฬาประเพณีเรือยาว หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เทศกาลสำคัญที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัด เช่น เทศกาลกินเจ และประเพณีลอยกระทง เป็นต้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับและ เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด

ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ จังหวัดชายแดนประเทศมาเลเซียเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดผ่านแดน พร้อมเน้นย้ำมาตรการกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กระทรวงมหาดไทย PR

Next Post

 หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก

Sat Oct 10 , 2020
     หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก      เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายธนเดช อินขวัญ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ผู้อำนวยการสำนัก/ กอง เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ,ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และสำนักวิจัยและพัฒนา มอ.หาดใหญ่ ,ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา, สำนักชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา ,สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ และ มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมเสวนา“หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ” โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ทั้งนี้การเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล […]
  หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก