ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันที่ 16 ก.ค. 63 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา อำเภอระโนด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน และกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย เข้าร่วม

ซึ่งทางการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดำเนินการก่อสร้างโดยเงินพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 20,000,000 บาท และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน จำนวน 6,474,000 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 844,000.75 บาท ซึ่งเป็นค่ายกเว้นการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ ก่อสร้างใกล้บริเวณที่ตั้งสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา บนที่ดินจำนวน 6 ไร่ ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอนวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 รูปแบบของอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว ซึ่งรองรับคนได้ จำนวน 300 คน

ประสบภัย

โดยการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันนี้ การก่อสร้างตัวอาคารศูนย์พักพิง อยู่ระหว่างการเทคอนกรีตคาน RB หลังคา และบ่มคอนกรีตเสา การขยายเขตไฟฟ้า คงเหลือในการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานรอบอาคาร การขุดเจาะบ่อบาดาล ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนดำเนินการก่อสร้างอาคารควบคุมคุณภาพน้ำ ผลการดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนการก่อสร้างเข้าสู่งวดที่ 5 ของการก่อสร้าง ผลการดำเนินงานโดยภาพรวมคิดเป็น 43 เปอร์เซ็นต์

โดยมีการชี้แจงงบประมาณที่เหลือจากการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงฯ เป็นเงิน 3,995,116.47 บาท จากการเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 ให้นำงบประมาณที่เหลือดำเนินการ สร้างถนนคอนกรีต หรือลานคอนกรีตโดยรอบตัวอาคารศูนย์พักพิง สร้างอาคารเอนกประสงค์ หรือโรงครัว ระบบไฟฟ้าโดยรอบอาคาร และติดตั้งพัดลมระบบความร้อน อีกด้วย

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ มอบหมายมีมติเห็นชอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ออกแบบ ประมาณการ เพื่อนำเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เห็นชอบ และส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พิจารณาอนุมัติต่อไป

ประสบภัย

ประสบภัย

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่การให้บริการประชาชนแบบ new normal

Thu Jul 16 , 2020
เทศบาลนครหาดใหญ่การให้บริการประชาชนแบบ new normal    ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา ประชาชนคนไทยทุกคนต่างเผชิญปัญหาในการปรับตัวและการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมไม่มากก็น้อย หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนต่างพร้อมใจกันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง จึงได้ปรับรูปแบบการให้บริการประชาชน เพื่อสอดรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ในส่วนของงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนทั่วประเทศถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ แนวทางการปรับเปลี่ยนในยุค “New Normal” 1. มิติการใช้ชีวิต – ปรับรูปแบบการใช้ชีวิตและการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในระหว่างและหลังยุค COVID – 19 2. มิติการทำงาน – ปรับมุมมองความคิดและชีวิตการทำงานเพื่อตอบสนองต่อสภาพสังคมและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป 3. มิติการบริหารจัดการ – ปรับปรุงรูปแบบและแนวคิดในการบริหารงาน โดยมุ่งเน้น ความรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 4. มิติการบริการ – ปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด HATYAITODAYNEWS Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
เทศบาลนครหาดใหญ่การให้บริการประชาชนแบบ new normal