เทศบาลนครหาดใหญ่การให้บริการประชาชนแบบ new normal

เทศบาลนครหาดใหญ่การให้บริการประชาชนแบบ new normal

   ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา ประชาชนคนไทยทุกคนต่างเผชิญปัญหาในการปรับตัวและการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมไม่มากก็น้อย หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนต่างพร้อมใจกันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง จึงได้ปรับรูปแบบการให้บริการประชาชน เพื่อสอดรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ในส่วนของงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนทั่วประเทศถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ

แนวทางการปรับเปลี่ยนในยุค “New Normal”

1. มิติการใช้ชีวิต – ปรับรูปแบบการใช้ชีวิตและการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในระหว่างและหลังยุค COVID – 19

2. มิติการทำงาน – ปรับมุมมองความคิดและชีวิตการทำงานเพื่อตอบสนองต่อสภาพสังคมและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป

3. มิติการบริหารจัดการ – ปรับปรุงรูปแบบและแนวคิดในการบริหารงาน โดยมุ่งเน้น ความรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

4. มิติการบริการ – ปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

เทศบาลนครหาดใหญ่การให้บริการประชาชนแบบ new normal

เทศบาลนครหาดใหญ่การให้บริการประชาชนแบบ new normal

เทศบาลนครหาดใหญ่การให้บริการประชาชนแบบ new normal

เทศบาลนครหาดใหญ่การให้บริการประชาชนแบบ new normal

เทศบาลนครหาดใหญ่การให้บริการประชาชนแบบ new normal

เทศบาลนครหาดใหญ่การให้บริการประชาชนแบบ new normal

เทศบาลนครหาดใหญ่การให้บริการประชาชนแบบ new normal

เทศบาลนครหาดใหญ่การให้บริการประชาชนแบบ new normal

HATYAITODAYNEWS

Next Post

ท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้มตรวจมาตรฐานชีวอนามัยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่

Thu Jul 16 , 2020
ท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้มตรวจมาตรฐานชีวอนามัยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่     ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยส่วนมาตรฐานที่อากาศยานและอาชีวอนามัยท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องตามแนววิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) โดยกำหนดให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีการเว้นระยะที่นั่ง ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำและกำชับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ ที่กระทรวงคมนาคมกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คำแนะนำง่ายๆให้ศึกษากัน โปรดเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเดินทางไปสนามบิน ดังนี้ – วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร (ต้องไม่เกิน 37.3 องศา) – ผู้โดยสารควรลงรายละเอียดการเดินทางบน AOT Airport Application ก่อนการเดินทางทุกครั้ง – สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา – อย่าลืมลงทะเบียน “ไทยชนะ” ก่อนเข้าอาคารทุกครั้ง – อาคารผู้โดยสารสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางเท่านั้น – ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ปล. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับสายการบิน […]
ท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้มตรวจมาตรฐานชีวอนามัยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่