มาตรการเยียวยาแรงงานและผู้ประกอบการ พื้นที่คลุม 10 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

มาตรการเยียวยาแรงงานและผู้ประกอบการ พื้นที่คลุม 10 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

วันนี้ 14 กรกฎาคม 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดฉบับที่ 27 เพื่อลดผลกระทบในระยะสั้นสำหรับกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการทั้งในและนอกระบบประกันสังคม โดยเป็นการทดแทนมาตรการช่วยเหลือตามมติครม. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 1 เดือน รายละเอียดดังนี้

1. ขยายพื้นที่ จากเดิม 6 จังหวัด กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เพิ่มเติม 4 จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา โดยเป็น 10 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

129761332 4190644854298289 4757319914775759163 N 1 1

2. เพิ่มประเภทกิจการรวม 9 สาขา จากเดิม 4 หมวดกิจการ ได้แก่ (1) ก่อสร้าง (2) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (3) ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ (4) กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด เพิ่ม 5 หมวดกิจกรรม ได้แก่ (5) ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์ (6) ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (7) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน ( กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และ (9) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

3. รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา33 – นายจ้างและผู้ประกอบการ รัฐบาลยังคงจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน – ลูกจ้าง จ่ายเพิ่มเป็น 2,500 บาท/คน จากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง 2,000 บาท/คน ซึ่งเมื่อรวมกับจ่ายชดเชยเยียวยาร้อยละ 50 ของรายได้ให้ลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน7,500 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ทำให้ผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท/คน

213162885 1986810851465951 3675285908663330254 N

เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน สำหรับผู้ที่อยู่นอกระบบม. 33 อาชีพอิสระ ขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (ม.40) ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน นอกระบบประกันสังคม กลุ่มผู้ประกอบการ/นายจ้าง กรณีมีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (ม.33) ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อที่นายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน ขณะเดียวกันลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในเดือนก.ค. จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

ขนส่ง ๒๑๐๗๐๕ 1

ขยายมาตราการช่วยเหลือเดิมให้เฉพาะผู้ประกอบการในหมวดร้านอาหาร เครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม ได้รับการช่วยเหลือ 3,000 บาท เท่านั้น สำหรับผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ – ขยายให้ความช่วยเหลือจากเดิมเฉพาะหมวดร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็น 5 กลุ่ม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้าน OTOP ร้านค้าทั่วไป ร้านค่าบริการและกิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่) กรณีที่มีลูกจ้าง ขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อนายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/คน/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คนและลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันสังคม (ม.40) ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อจะได้รับเงินในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

215226306 4241335439290999 2174502094008897260 N 1

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมถึงกรอบวงเงินสำหรับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการว่า จำนวนท 30,000 ล้านบาท สำหรับมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินและลูกหนี้สถาบันการเงินนั้น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย จะหารือกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อดำเนินมาตรการผ่อนปรนการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหรือการเลื่อนงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินด้วย ซึ่งหลังจากนี้ ครม. ยังมีจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือในระยะต่อไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMES ทั่วประเทศต่อไปด้วย

อ้างอิง : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ 

Next Post

จ.สงขลา เปิดโรงพยาบาลสนามบ้านพังเภาแห่งแรกในอำเภอสทิงพระ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว 80 เตียง

Wed Jul 14 , 2021
จ.สงขลา เปิดโรงพยาบาลสนามบ้านพังเภาแห่งแรกในอำเภอสทิงพระ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว 80 เตียง วันที่ 14 ก.ค. 64นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามบ้านพังเภา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกในอำเภอสทิงพระ โดยสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว คือ กลุ่มที่ไม่มีอาการ  หรือมีอาการเล็กน้อย ได้จำนวน 80 เตียง             นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสทิงพระ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกอย่างแข่งกับเวลานับกันวันต่อวัน หากโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นเร็วได้เท่าไหร่ ความเสี่ยงของญาติพี่น้องคนสทิงพระที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก็จะลดอัตราความเสี่ยงในการสูญเสีย หรือลดการป่วยรุนแรงได้มากขึ้นเท่านั้น พวกเราครอบครัวสทิงพระทุกคน ทั้งอำเภอ อปท.  รพ.สทิงพระ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอีกหลายภาคส่วนได้เร่งจัดทำโรงพยาบาลสนามสำหรับดูแล รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังเพิ่มขึ้นแบบรายวันให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด  จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านพังเภา ซึ่งแต่เดิมถูกทิ้งร้างไว้นาน จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 80 คน โดยเบื้องต้นจะนำผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว คือ ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อยจากโรงพยาบาลสทิงพระเข้ามาพักรักษาตัวที่นี่ ซึ่งมีความพร้อม ทั้งเรื่องระบบการบริหารจัดการ ที่พักของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ห้องน้ำ กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่จำเป็น และบุคลากรประจำหน่วย นอกจากนี้ มีหลายหน่วยงานนำสิ่งของจำเป็นมามอบเพิ่มเติมด้วย ทั้งภาครัฐ และเอกชน             โอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  นำโดย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้ร่วมมอบชุดผ้าห่ม จำนวน 50 ผืน ให้กับโรงพยาบาลสนามโรงเรียนบ้านพังเภา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาค โดยโอนเงินผ่านบัญชี “ธนาคารกรุงไทย สาขาสทิงพระ เลขบัญชี 923-0-41194-9 เงินบริจาค รพ.สทิงพระ” สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 074-397112  อ้างอิง : สวท.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าว 01