กรมการขนส่งทางบก เดินหน้ามาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนของปชช.ช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 19 – 22 พ.ย. 63

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้ามาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนของปชช.ช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 19 – 22 พ.ย. 63

 

     นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้กรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมและ จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการอำนวยความสะดวก ให้สำนักงานขนส่งและ เตรียมจัดหารถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและจัดระเบียบภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง อาทิ การรักษาความสะอาดห้องน้ำ ชานชาลา ลานจอดรถ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ จัดระเบียบการเดินรถและการจราจรให้เหมาะสมคล่องตัว

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้ามาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนของปชช.ช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 19 - 22 พ.ย. 63

ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ประกอบการขนส่งยังต้องเข้มงวดมากขึ้น มีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ภายในสถานีขนส่ง และบนรถโดยสาร มี QR Code ไทยชนะเพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการ เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางและเพิ่มความรวดเร็วในการสืบสวนโรคของแพทย์กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ด้านมาตรการถนนปลอดภัย ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มความถี่ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลัก และศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เฝ้าระวังการใช้ความเร็วตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้นอกจาก จะมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้คำแนะนำและข้อมูลการเดินทาง รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้โดยสารถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

 

Next Post

เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564

Tue Nov 17 , 2020
เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564   สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564  โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย 1. อายุระหว่าง 17 – 45 ปี และเริ่มต้นทำการเกษตร 2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตรต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเอง สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ 3. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด สำเนาทะเบียนเกษตรกรหน้าที่ปรากฏชื่อ และสกุลของตนเอง หรือใบรับรองทะเบียนเกษตรกร จำนวน 1 ชุด (ติดต่อรับได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 […]
เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564