เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564

เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564
เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564
 โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย 1. อายุระหว่าง 17 – 45 ปี และเริ่มต้นทำการเกษตร 2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตรต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเอง สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ 3. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด สำเนาทะเบียนเกษตรกรหน้าที่ปรากฏชื่อ และสกุลของตนเอง หรือใบรับรองทะเบียนเกษตรกร จำนวน 1 ชุด (ติดต่อรับได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยสามารถสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ตนเอง ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร การจัดทำแผนการผลิต แผนธุรกิจ อย่างง่าย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer ในระดับพื้นที่ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านองค์ความรู้ นวัตกรรมและการตลาด ให้ขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ หรือกลุ่มแปลงใหญ่ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันพัฒนาการเกษตรของชุมชนต่อไป
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.sdoae.doae.go.th/document64/ใบสมัครYSF64.pdf และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564
เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

Next Post

สคบ.สงขลาลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ในการจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ ณ โลตัสสงขลา

Wed Nov 18 , 2020
สคบ.สงขลาลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ในการจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ ณ โลตัสสงขลา วันที่ 17 พ.ย. 63 เวลา 15.00 น. ณ บริษัทเอก – ชัย ดิสบิวชั่น ซิสทาม จำกัด (โลตัสสงขลา) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา /ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สคบ.จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา และตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ชี้แจงประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ โดยมี คุณกมลทิพย์ ศิริมงคล ผู้จัดการสาขาเป็นผู้นำตรวจ สำหรับการสุ่มตรวจร้านในห้าง จำนวน 5 ร้าน พบว่าพาวเวอร์แบงค์ที่วางจำหน่ายไม่มีเครื่องหมาย มอก. ซึ่งเป็นพาวเวอร์แบงค์ที่นำเข้า และหรือผลิตก่อนวันบังคับใช้ (วันที่ […]
สคบ.สงขลาลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ในการจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ ณ โลตัสสงขลา