ม.อ. รุกพื้นที่ EEC ผนึกพันธมิตร 7 บริษัท พัฒนากำลังคนยกอุตสาหกรรมในประเทศ

ม.อ. รุกพื้นที่ EEC ผนึกพันธมิตร 7 บริษัท พัฒนากำลังคนยกอุตสาหกรรมในประเทศ

  เมื่อวานนี้(24/7/63) ณ บริษัทวงษ์พาณิชย์ (สาขาเวลโกรว์) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (Management Innovation Development Center: MIDC) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ EEC ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะและของเสีย และอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย บริษัทในเขตพื้นที่ EEC 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท พาโช่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด, บริษัท วงษ์พาณิชย์ (สาขาเวลโกรว์) จำกัด, บริษัท เอส พี วี ทรานสปอร์เทชั่น จำกัด, บริษัท เอ.ที.เอ็น. คาสติ้ง จำกัด, บริษัท อินโนวาแกนซ์ จำกัด และบริษัท ไทยเฮิร์บ โกลบอล กรุ๊ป จำกัด เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ EEC ให้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะที่มีบทบาทเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจในพื้นที่ EEC เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต ซึ่งต้องมีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและกำลังคนป้อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง (High Technology) รองรับนโยบาย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ม.อ. รุกพื้นที่ EEC ผนึกพันธมิตร 7 บริษัท พัฒนากำลังคนยกอุตสาหกรรมในประเทศ

   โดยภายหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมีบทบาทในการแชร์ข้อมูลทางธุรกิจ และงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ให้แก่บริษัท ตลอดจนการรับโจทย์วิจัยจากบริษัทเพื่อให้คณาจารย์และ นักศึกษาร่วมกันแก้ไขปัญหาและให้แนวทางในการพัฒนาแก่บริษัท รวมถึงการฝึกอบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการให้แก่บุคลากรของบริษัท

   ทั้งนี้ในส่วนของบริษัทเองจะมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ การสนับสนุนด้านวิทยากรให้แก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน การรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ สหกิจศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการผลิตและการบริหารจัดการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ การร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของอุตสากรรมในพื้นที่ EEC และพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

ม.อ. รุกพื้นที่ EEC ผนึกพันธมิตร 7 บริษัท พัฒนากำลังคนยกอุตสาหกรรมในประเทศ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

ข่าวดีคาดปี 64 จะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมใช้ราคาประมาณ 620 บาท

Sat Jul 25 , 2020
ข่าวดีคาดปี 64 จะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมใช้ราคาประมาณ 620 บาท    ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยของชาติ (วช.) กล่าวถึงการพัฒนาวัคซีนโรคโควิด-19 ทั่วโลก ว่าผลการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เป็นที่น่าพอใจ สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีในอาสาสมัคร และไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง ทำให้นักวิทยาศาสตร์ มั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนที่ใช้งานได้ วัคซีนที่กำลังทดสอบในมนุษย์มีถึง 30 แบบ เข้าสู่การทดสอบระยะที่ 3 ในประชากรจำนวนมาก เพื่อดูผลในการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะได้รับการรับรองเพื่อใช้งานทั่วไป คาดว่าช่วงต้นปี 64 จะเริ่มมีวัคซีนจำนวนหนึ่งที่พร้อมใช้ในคน แต่ยังมีจำนวนจำกัด หลังจากนั้นจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้มีวัคซีนจำนวนมากเพียงพอ  ราคาวัคซีน รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ตกลงสั่งซื้อวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัท ไบออนเทค ประเทศเยอรมนี ร่วมกับบริษัทไฟเซอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการจองซื้อวัคซีนล่วงหน้าหากวัคซีนประสบความสำเร็จโดยสั่งซื้อวัคซีนจำนวน 100 ล้านเข็ม(สำหรับฉีดในคน 50 ล้านคน) […]
ข่าวดีคาดปี 64 จะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมใช้ราคาประมาณ 620 บาท