สงขลา ขยายเวลาเคอร์ฟิวอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 ก.ย. 64

สงขลา ขยายเวลาเคอร์ฟิวอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 ก.ย. 64

วันที่ 15 ก.ย. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า พื้นที่ จ.สงขลา การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มพิ่มขึ้นและขยายวงกว้าง จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการควบคุมเร่งด่วน ขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 28 เช่น เคอร์ฟิว งดการจัดเลี้ยง ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน ห้ามเข้าสถานที่เสี่ยง การเดินทางเข้า-ออกจังหวัด ร้านอาหารและเครื่องดื่ม งดนั่งทานในร้าน โดยขยายเวลาออกไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 -30 ก.ย. 64

242005176 1507632649584367 312824958381907968 N
242051648 1507632672917698 6958088749924901578 N

1. การห้ามออกนอกเคหสถาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น
“ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น”ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ ย่อมมีความผิดและต้องระวางโทษตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้บุคคลตามกรณีดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในห้วงเวลาดังกล่าว

(1) การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วยหรือผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์หรือเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข
(2) การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย็ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า
(3) การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ ผู้ขนส่งและผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาสยานหรือสถานีขนส่ง ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในห้วงเวลาดังกล่าว
(4) การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ผู้บริการด้าน ธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
(5) การประกอบอาชีพที่จำเปีน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน การทำงานในโรงงานงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้ งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือการตรวจรักษาสัตว์
(6) กรณีจำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บุคคลที่มีความจำเป็นตามข้อ (1) ถึง (5) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทาง หรือหลักฐานอื่นๆต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดให้บุคคลที่มีความจำเป็นตามข้อ (6) แสดงเหตุจำเป็นพร้อมหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เพื่อพิจารณาอนุญาต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ลงนามโดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา

241844481 1507632629584369 5367505642971516801 N

อ้างอิง : คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

Next Post

AKITA ชานมไข่มุก สาขาหาดใหญ่

Wed Sep 15 , 2021
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
Happy New Year (68)