จังหวัดสงขลาประกาศแจ้งเตือน ชาวประมงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จังหวัดสงขลาประกาศแจ้งเตือน ชาวประมงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จังหวัดสงขลาประกาศเตือนในช่วงฤดูฝนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำควรมีแนวทางปฏิบัติ  เพื่อลดความสูญเสียจากอุทกภัยด้านการประมง   ดังนี้

  1. ศึกษาข้อมูลในปีที่ผ่านมาว่า พื้นที่ใดน้ำเคยท่วม   และติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศ
  2. หากเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังได้ง่าย  ควรเสริมคันบ่อให้สูงขึ้น
  3. ควรเตรียมมุ้งเขียวล้อมรอบคันบ่อ  ป้องกันปลาหนีช่วงน้ำท่วม
  4. กรณีคาดว่า  จะไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้  ให้คัดปลาที่มีขนาดใหญ่จำหน่ายไปก่อน  หรือรีบจับสัตว์น้ำจำหน่ายโดยเร็ว  แม้สัตว์น้ำจะยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่  ก็ทำให้มีรายได้ตอบแทนคืนมาเป็นบางส่วน
    กรณีเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น  แม่น้ำ  ให้ย้ายปลาในกระชัง  ไปแหล่งที่ปลอดภัย
  5. เกษตรกรควรขอขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ  เพื่อประโยชน์ในการขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบอุทกภัย  โดยต้องขึ้นทะเบียนก่อนที่ประสบอุทกภัยเท่านั้น  กรณีเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำธรรมชาติ   ต้องขออนุญาตผ่านประมงอำเภอ  นายอำเภอ  ประมงจังหวัด  และอธิบดีกรมประมง  เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้    หากยังไม่ได้รับอนุญาต  ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้  เมื่อได้รับความเสียหาย  ทางราชการไม่สามารถช่วยเหลือได้
  1. ควรบันทึกข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำในสมุดประจำฟาร์ม  เพื่อทราบผลผลิต   ต้นทุน/รายจ่ายในการเลี้ยง  เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางราชการกรณีขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบอุทกภัย  หากไม่เกิดภัย  สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเลี้ยงปลาในรุ่นต่อไปได้
  2. การป้องกันเป็นสิ่งดีที่สุด  หากทราบว่า  พื้นที่ใดมีอัตราการเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมสูงเป็น ประจำทุกปี  การเลี้ยงปลาควรวางแผนให้สามารถจับผลผลิตได้ในช่วงเวลาก่อนที่น้ำจะท่วม

จังหวัดสงขลาประกาศแจ้งเตือน ชาวประมงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ราชกิจจานุเบกษา

Next Post

ศูนย์ดำรงธรรมเร่งแก้ไขปัญหา ชาวบ้านอ.หาดใหญ่กว่า 475 ครัวเรือน ร้องเรียนไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัย

ศุกร์ ต.ค. 23 , 2020
ศูนย์ดำรงธรรมเร่งแก้ไขปัญหา ชาวบ้านอ.หาดใหญ่กว่า 4 […]
ศูนย์ดำรงธรรมเร่งแก้ไขปัญหา ชาวบ้านอ.หาดใหญ่กว่า 475 ครัวเรือน ร้องเรียนไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัย