ครั้งแรกของภาคใต้ วจก.ม.อ.จัดประชุมวิชาการระดับชาติในรูปแบบออนไลน์

ครั้งแรกของภาคใต้ วจก.ม.อ.จัดประชุมวิชาการระชาติในรูปแบบออนไลน์
ครั้งแรกของภาคใต้ วจก.ม.อ.จัดประชุมวิชาการระชาติในรูปแบบออนไลน์

ครั้งแรกของภาคใต้ วจก.ม.อ.จัดประชุมวิชาการระดับ ชาติในรูปแบบออนไลน์

คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ (NCAM) ครั้งที่ 12 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ในหัวข้อการประชุม คือ การบริหารจัดการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGS) for Management โดยได้รับเกียรติจากคุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา และ คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ และคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมเป็น Keynote Speaker ในงานนี้ ซึ่งในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั่ว ประเทศ จำนวน 65 ผลงาน ผ่านระบบ Video Conference โดยมีผลงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การบัญชีการตลาด การจัดการโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศ การจัดการการท่องเที่ยว/MICE การบริหารทรัพยากรมนุษย์การจัดการทั่วไป และการบริหารรัฐกิจ ซึ่งการจัดงานในวันนี้ถือเป็นเวทีให้อาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้สรรค์สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหาร จัดการใหม่ ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจและการจัดการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับองค์กร ชุมชนและประเทศ รวมทั้งถือเป็นการตอบรับนโยบายสำคัญของประเทศและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการส่งเสริมพันธกิจเพื่อสังคมและช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ

วจก.ม.อ.จัดประชุมวิชาการระชาติในรูปแบบออนไลน์
วจก.ม.อ.จัดประชุมวิชาการระชาติในรูปแบบออนไลน์

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึง ความสำคัญของ Theme งานในวันนี้ว่า หากกล่าวถึงการบริหารจัดการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปัจจุบันทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการบูรณาการไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทั้งในนโยบาย ประเทศไทย 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยมีทิศทางที่ชัดเจนในระยะยาวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญที่ผลิต ทรัพยากรมนุษย์เพื่อร่วมขับเคลื่อนทุกเป้าหมาย

โดยมีส่วนร่วมโดยตรงในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 4 คือ การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการ เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น มุ่งเป้าผลักดันการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิจัย ซึ่งเน้นการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและ การสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาตามโจทย์สำคัญของการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่เพื่อลดความ เหลือมล้ำ ด้วยการสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่เน้นพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) โดยมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนในการใช้องค์ความรู้ของการวิจัยเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณการศาสตร์ในทุกสาขาวิชาในการทำวิจัย โดยเอาพื้นที่ชุมชนเป็นตัวตั้งในการค้นหาโจทย์วิจัยและดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ทังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาสร้างงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการใหม่ ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจและการจัดการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2563 นี้ คณะวิทยาการจัดการ มุ่งเป้าผลักดันโครงการวิจัย วจก. สู่ชุมชน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2579) ที่เน้นพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) โดยที่มหาวิทยาลัยต้องมีส่วนในการใช้องค์ความรู้ของการวิจัยเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะต้องจาศัยการบูรณการศาสตร์ในทุกสาขาวิชาในการทำวิจัย

ทั้งนี้สอดคล้องกับการที่คณะวิทยาการจัดการมีศาสตร์การจัดจารที่หลากหลายทั้งศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งจะสามารถทำให้เกิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ โดยเอาพื้นที่ชุมชนเป็นตัวตั้งในการค้นหาโจทย์จัยและดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งในปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ ได้ปักหมุดพื้นที่อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สร้างควนเนียงไมเดล เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ปัญหาในจังหวัดสงขลา และอาจจะเป็นโมเดลต้นแบบพัฒนาต่อยอดไปในจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ทังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ทังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะอาจารย์และพนักงาน วจก.ม.อ.กลุ่มคนจัดประชุมวิชาการระชาติในรูปแบบออนไลน์
คณะอาจารย์และพนักงาน วจก.ม.อ.กลุ่มคนจัดประชุมวิชาการระชาติในรูปแบบออนไลน์

 

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : NCAM PSU 12

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

บขส. เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง เริ่ม 9 มิถุนายน พร้อมเดินทางช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้

Sat Jun 6 , 2020
บขส. เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง เริ่ม 9 มิถุนายน พร้อมเดินทางช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้          บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า บขส. เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และให้ยานพาหนะ ผู้โดยสาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ ที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้าระหว่างจังหวัดที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานได้ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้อง Scan QR Code จากเว็บไซต์ http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/ เพื่อ Check in /Check out หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ […]
บขส. เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง เริ่ม 9 มิถุนายน พร้อมเดินทางช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้