เตรียมเฮ กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่มสามารถกดเงินได้แล้วในวันพุธ 10 ก.พ. 64

เตรียมเฮ กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่มสามารถกดเงินได้แล้วในวันพุธ 10 ก.พ. 64

  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำหรับกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก,ผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถกดเงินได้แล้ว ในวันพุธที่ 10 ก.พ. 64 นี้  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. กลุ่มเด็กแรกเกิด 0 -6 ปีที่ลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รับ 600 บาท
2. กลุ่มผู้สูงอายู ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รับเงินช่วยเหลือแบบขั้นบันได ตามระดับอายุ คือ อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท
3. กลุ่มผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับเบี้ยความพิการ รับ 800 บาทต่อคน
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินในทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนนั้นวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะมีการโอนในวันทำการ ก่อนวันที่ 10

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

 

Next Post

กรมประมง ประกาศ “ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2564” เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลและทรัพยากรสัตว์น้ำ

Tue Feb 9 , 2021
กรมประมง ประกาศ “ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2564” เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลและทรัพยากรสัตว์น้ำ        นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมง ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในทะเลอ่าวไทย ตอนกลาง ครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 90 วัน ต่อด้วยเขตชายฝั่งทะเลตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตต่อเนื่องปลายแหลมเขาม่องไล่ ถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม– 14 มิถุนายน 2564 เป็นระยะเวลา 30 วัน    มาตรการ “ปิดอ่าวไทย” เป็นมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในฝั่งทะเลอ่าวไทย เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืนและ เป็นมาตรการที่สำคัญและเป็นภารกิจหลักของกรมประมงที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืน และให้เกิดความสมดุลเหมาะสมกับการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมง ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาปิดอ่าว 16 พฤษภาคม– 14 มิถุนายน 2564 อนุญาตให้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่าง ไม่ได้จำกัดความยาวของเรือที่ใช้ทำการประมง และเวลาในการทำการประมง ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งของพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและสุราษฎร์ธานี และอนุญาตให้เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ที่ใช้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ) ประกอบเรือกลที่มีขนาด 10 ตันกรอส   สามารถทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง บริเวณเขตต่อเนื่องปลายแหลมเขาม่องไล่ ถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : กรมประมง   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
กรมประมง ประกาศ “ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2564” เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลและทรัพยากรสัตว์น้ำ