ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจังหวัดสงขลา (อย่างไม่เป็นทางการ)

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจังหวัดสงขลา (อย่างไม่เป็นทางการ)

 

วันที่ 29 มี.ค. 64 สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คาดการณ์ว่าจะมีผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% และบัตรเสียไม่เกิน 3% ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 149,316 คน ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 104,701 คน และเลือกตั้งเฉพาะนายกเทศมนตรี จำนวน 105,266 คน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 176 หน่วยเลือกตั้ง

โดยทาง

1. เทศบาลนครสงขลา นายศรัญ ปิลพัฒน์

2. เทศบาลเมืองเขารุปช้าง นายจักรธร สุริแสง

3. เทศมาลตำบลเกาะเต้ว นายรอเช็ง ไหรเจริญ

4. เทศบาลตำบลพะวง นายเจือ ก็มอั้น

5 .เทศบาลตำบลสทึงพระ นายขยุด ขุนรักษาพล

6. เทศบาลตำบสบ้านนา นายย่หรน หมันหลอ

7. เทศบาลตำบลนาทับ นายะไหลหมาน ไหดเส้น

8. เทศบาลตำบลจะนะ นายสุริยะ ปาลาเร่

9. เทศบาลตำบลนาทรี นายอภิรักษ์ นิคมรัตน์

10. เทศบาลตำบลบาหวันอก นายดนเล้าะ ขะเคหรี

11. เทศบาลตำบลลำไพล นายเล็ก ข่าวทอง

12. เทศบาลตำบสเทพา นายเฉลิมหล ทิพย์มณี

13. เทศบาลตำบลละบ้าย้อย นายกระจ่าง สุวรรณรัตน์

14. เทศบาลตำบลท่าพระยา นายประสิทธิ์ สิกกะ

15.เทศบาลตำบลระโนด นายสุพจน์ นวลทอง

16.เทศบาลตำบลบ่อตรุ นายกระจายศักดิ์ ครีลงค์

17. เทศนาลตำบลปากแดระ นายสมเพียร บุญศิริ

18. เทศบาลตำบลเชิงแส นายทิวา สังขบุญญา

19. เทศบาลตำบลกระแสสินธ์ นายโสพล ไขยวงศ์

20. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำาสิบตำรวจ จรุญ เรืองฤทธิ์

21. เทศบาลตำบลนาสีทอง นายยุทธวีร์ สุนทราภรณ์

22. เทสบาตำบลกำแพงเพชร นายอนวัช แก้วสว่าง

23. เทศบาลตำบลคูหาใต้ นายประกอบ จันทสุวรรณ

24. เทศบาลเมืองปาตังเบขาร์ นายอรรถพล พร้อมมล

25. เทศบาลเมืองสะเตา นายวับชพล ปรีสุทธิ์กุล

26. เทศบาลตำบลสำนักขาม นายเกขา เป็ญจคาร

27. เทศบาลตำบลคลองแงะ นายสุวัฒ เลิศจิตต์ธรรม

28. เทศบาลตำบลปริก นายสุริยา ยีขุน

29. เทศบาลตำบลปาตัง นายกัอริก หากมสา

30. เทศบานครหาดใหญ่ พลตำรวจโท สาคร ทองบุณี

 

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
– เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th
– แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ
3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

The earth cafe

จันทร์ มี.ค. 29 , 2021
ฮัลโลทุกคนนน!! วันนี้แอดแวะมาเที่ยวปัตตานีมีคาเฟ่ฮ […]