กกต. เคาะ อบจ. สงขลา เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 63 นี้

กกต. เคาะ อบจ. สงขลา เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 63 นี้

วันที่ 12 ต.ค. 63 ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมัครเลือกตั้งในระหว่าง วันจันทร์ที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 63 และวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 63ฃ
โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ในระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค. 63 นี้
 กกต. เคาะ อบจ. สงขลา เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 63 นี้

 กกต. เคาะ อบจ. สงขลา เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 63 นี้

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Next Post

พี่น้องชาวสงขลามีเฮ ผลการสุ่มตรวจเชื้อโควิด-19 2,000 คน ในพื้นที่สงขลาไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

Tue Oct 13 , 2020
พี่น้องชาวสงขลามีเฮ ผลการสุ่มตรวจเชื้อโควิด-19 2,000 คน ในพื้นที่สงขลาไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้จังหวัดสงขลา เพื่อนำไปใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับค้นหา หรือ คัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก เตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระลอกที่ 2 ที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีทักษะ เพื่อรับมือกับการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำโครงการการตรวจหาโรคติดเชื้อโดยรถพระราชทานตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ในพื้นที่อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมืองสงขลา โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการตรวจ ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) บุคลากรทางสาธารณสุข,แรงงานต่างด้าว,ผู้ต้องขัง และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 คน สำหรับวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้งผลการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19ผลการตรวจเชื้อกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดสงขลา 2,000 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด  ประชาชนชาวสงขลาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้     […]
พี่น้องชาวสงขลาพี่เฮ ผลการสุ่มตรวจเชื้อโควิด-19 2,000 คน ในพื้นที่สงขลาไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด