ครม. งดเก็บค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

ครม. งดเก็บค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

ครม. งดเก็บค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

     ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 40 บาทต่อห้องพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 ตามร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรมของกระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ลดค่าใช้จ่ายในการประกอบการช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สืบเนื่องจากการประกาศพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าพักภายในโรงแรม กระทรวงมหาดไทย จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. …. โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 40 บาทต่อห้องพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563- 30 มิถุนายน 2564 ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยหวังให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ยังคงสามารถประกอบธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ ได้มีการประเมินรัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 31,354,200 บาทต่อปี จากจำนวนห้องพักของโรงแรม 783,855 ห้อง ในปี 2562

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Next Post

ผู้ว่าฯ สงขลา นำร่องประชาชนปลูกพืชผักระยะสั้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

Wed Jun 10 , 2020
ผู้ว่าฯ สงขลา นำร่องประชาชนปลูกพืชผักระยะสั้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชน รวมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก จึงจะต้องบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุก ภาคส่วนอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาภาคเกษตรเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากแหล่งรับซื้อ-จำหน่าย หลายแห่งหยุดบริการ ทำให้เกิดการชะลอการซื้อ ขายผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรมี รายได้น้อยลงไปด้วย ทั้งนี้ทางจังหวัดสงขลา จึงมีนโยบายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา บูรณาการความร่วมมือในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคเป็น การลดรายจ่ายส่วนหนึ่ง และเหลือจากการบริโภคสามารถนำไปจำหน่ายในชุมชนเป็นการเพิ่มรายได้อีกส่วนหนึ่ง การจัดโครงงการในครั้งนี้ ถือเป็นการปลูกพืชผักระยะสั้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพอเพียง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม และอำเภอสะเดา จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืช ต้นพันธุ์พืช ปุ๋ยหมัก […]
สงขลา