สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา วางแผนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอพร้อมวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา วางแผนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอพร้อมวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 63 เวลา 09.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วย นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม นำเสนอแผน/ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ซึ่งสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมอู่ข้าว อู่น้ำและปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง และสตูล หลังจากผ่านพ้นช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมา แหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 39 แม้เป็นตัวเลขที่ต่ำ แต่ในเกณฑ์เฉลี่ยถือว่ายังสามารถบริหารจัดการให้เพียงพอสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค รอปริมาณน้ำมาเติมมากขึ้นในช่วงหน้าฝนที่กำลังจะมาถึงในเดือนสิงหาคม ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้

 สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา วางแผนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอพร้อมวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

ทางด้านนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ดูแลพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ยังคงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย และมีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา แต่ยังคงกังวลพื้นที่ทางฝั่งอันดามัน เนื่องจากปริมาณน้ำฝน มีน้อยในบางช่วง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ยืนยันว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของสำนักชลประทาน 16 ใน 4 จังหวัดรวม 8 อ่าง ความจุรวม 174 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 68 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 39 นั้น เป็นไปตามแผนการบริหาาจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการจัดสรรเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้กับเกษตรกรและประชาชนพื้นที่ใช้น้ำ และได้กำหนดแผนการจัดสรร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งจัดหาแหล่งน้ำสำรอง ให้ความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกรให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือกำจัดวัชพืช การบำรุงรักษาและตรวจสอบเครื่องกว้านบานระบาย 54 แห่ง และขุดลอกคลองชลประทาน 88 สาย ความยาว 222 กิโลเมตร พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยประหยัดน้ำ

เพิ่มเติม : สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา วางแผนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอพร้อมวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา

Next Post

คุณครูทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตัว รูปแบบครูยุคใหม่ New Normal

Tue Jul 21 , 2020
ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นกังวล คือ การแบ่งเวลาเข้าเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งสถานศึกษาต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาไทย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือร่วมใจกันจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤต COVID-19​ และก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปพร้อมกัน ทั้งนี้ทางรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ได้วางมาตรการด้านสาธารณสุข​  ตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยคุณครูทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติ – ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกเช้า – สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา – คอยเตือนเรื่องล้างมือ – จัดห้องเรียนและสถานที่ให้มีระยะห่าง – ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบ่อย ๆ – ลดการแออัด และกิจกรรมรวมกลุ่ม HATYAITODAYNEWS   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine