ประกาศเตือนแรงงานต่างด้าว ต้องมายื่นเอกสารขออยู่ต่อ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ประกาศเตือนแรงงานต่างด้าว ต้องมายื่นเอกสารขออยู่ต่อ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยให้มาดำเนินการตามมาตรา 35 และมาตรา 37(5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า การดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 แต่ยังมีคนต่างด้าวจำนวนหนึ่งยังไม่มาดำเนินการตามประกาศดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ ประสานสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ดำเนินการแจ้งให้คนสัญชาติของตนทราบและดำเนินการ โดยคนต่างด้าวที่ประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ต้องไปดำเนินการยื่นขออยู่ต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 หากดำเนินการขออยู่ต่อหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ต้องดำเนินการภายใน 90 วัน โดยเสียค่าปรับ

ทั้งนี้หากพ้นระยะเวลา 90 วัน แล้วยังไม่เดินทางกลับออกไปหรือไม่ยื่นคำร้องขออยู่ต่อ จะถือเป็นผู้ที่อยู่เกินเวลาที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วส่งตัวกลับออกไป และถูกประกาศเป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

 

ประกาสเตือนแรงงานต่างด้าว ต้องมายื่นขออยู่ต่อ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ประกาสเตือนแรงงานต่างด้าว ต้องมายื่นขออยู่ต่อ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : รัฐบาลไทย

Next Post

Update ยอดลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง ปชช.ลงทะเบียนรับสิทธิเต็ม 10 ล้านสิทธิแล้ว

Wed Oct 28 , 2020
Update ยอดลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง ปชช.ลงทะเบียนรับสิทธิเต็ม 10 ล้านสิทธิแล้ว มาตรการ คนละครึ่ง ที่เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com หนึ่งในมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น หาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการที่ภาครัฐ ร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านผู้ซื้อ 50% และไม่เกิน 150 บาท ต่อคน ต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ด้วยระบบชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอพฯ เป๋าตัง มีกลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการนี้ทั้งสิ้น 10 ล้านราย […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01