ศูนย์LQนราธิวาสพร้อมรองรับผู้เข้ากักกัน ที่เปลี่ยนเส้นทางจากด่านสะเดามาทางด่านสุไหงโก-ลก

ศูนย์LQนราธิวาสพร้อมรองรับผู้เข้ากักกัน ที่เปลี่ยนเส้นทางจากด่านสะเดามาทางด่านสุไหงโก-ลก

   ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย แจ้งว่า ทางการมาเลเซียได้ประกาศห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกประเทศมาเลเซียผ่านด่านบูกิตกายูฮิตัม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 2563 โดยมาตรการดังกล่าวจะทำให้คนไทยที่ลงทะเบียน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านบูกิตกายูฮิตัมและด่านสะเดาได้ในห้วงดังกล่าว

พร้อมทั้งขอให้คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยทางบก รวมทั้งผู้ที่ได้ลงทะเบียนโดยเลือกเดินทางกลับทางด่านพรมแดนสะเดา ระหว่างวันที่ 12-25 ก.ย. 63 ขอให้ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองใหม่ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th โดยเลือกเดินทางผ่านด่านพรมแดนอื่นๆ ได้แก่ ด่านสุไหงโก-ลก ด่านเบตง หรือด่านวังประจัน

 ด้านนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ระบุ จากมาตรการปิดการเดินทาง ทางด่านสะเดา อาจทำให้คนไทยจากประเทศมาเลเซียส่วนหนึ่ง เลือกเดินทางเข้ามาผ่านด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้เตรียมศูนย์กักกันLocal Quarantineในพื้นที่13อำเภอ ไว้พร้อมรองรับสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนราธิวาส และผู้มีภูมิลำเนานอกเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วโดยสามารถเข้ากักตัวได้จำนวน 1,500 คน ซึ่งปัจจุบันได้เปิดใช้พื้นที่บางส่วนตามจำนวนผู้เข้ากักตัวที่มีจำนวนลดลง แต่หากมีผู้เดินทางเข้ามามากขึ้นก็สามารถเปิดรองรับได้ทั้งหมด

ศูนย์LQนราธิวาสพร้อมรองรับผู้เข้ากักกัน ที่เปลี่ยนเส้นทางจากด่านสะเดามาทางด่านสุไหงโก-ลก

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สวท.สุหงโก-ลก

Next Post

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงพระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.สงขลานครินทร์

Sat Sep 12 , 2020
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงพระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.สงขลานครินทร์    สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงมีพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยทรงขอให้บัณฑิตทุกคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศและ เป็นกำลังสำคัญในการใช้ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาไปใช้ในการดำเนินชีวิต การประกอบการงาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ    รวมทั้งสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้ชาติบ้านเมือง ได้นำความรู้นั้นไปปฏิบัติและใช้ให้สำเร็จผล โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยการนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ ต้องอาศัยปัจจัย ๒ ประการที่มาส่งเสริมกัน คือ ความมีความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้อง กับ ความมีจิตใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต เพราะจิตใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมจะช่วยกำกับให้บุคคลมีความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้อง มีการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ที่จะนำความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์เพื่อความเจริญมั่นคงที่แท้จริง     ทรงขอให้บัณฑิตซึ่งมีความพร้อมทั้งความรู้ ความคิด จิตใจ ได้ตั้งใจมั่นที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง […]
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงพระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.สงขลานครินทร์