กองทัพภาคที่ 4 ซักซ้อมระบบตรวจคัดเลือกทหารประจำปี 63 ป้องกัน COVID-19 เริ่มตรวจเลือก 23 กรกฎาคม นี้

กองทัพภาคที่ 4 ซักซ้อมระบบตรวจคัดเลือกทหารประจำปี 63 ป้องกัน COVID-19 เริ่มตรวจเลือก 23 กรกฎาคม นี้
กองทัพภาคที่ 4 ซักซ้อมระบบตรวจคัดเลือกทหารประจำปี 63 ป้องกัน COVID-19 เริ่มตรวจเลือก 23 กรกฎาคม นี้

กองทัพภาคที่ 4 ซักซ้อมระบบตรวจคัดเลือกทหารประจำปี 63 ป้องกัน COVID-19 เริ่มตรวจเลือก 23 กรกฎาคม นี้

ทบ.จัดระบบตรวจเลือกทหาร รูปแบบใหม่ ป้อง COVID-19 เน้นคัดกรอง รักษาระยะห่าง จำกัดคน สวมหน้ากากทุกขั้นตอน พร้อมอำนวยความสะดวกชายไทยทุกคน ย้ำสมัครเป็นทหารได้ตลอดการตรวจเลือก

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 63 นี้ จะเป็นวันแรกที่กองทัพบกจะเริ่มดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้หน่วยตรวจเลือกได้เตรียมความพร้อมและการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการตรวจเลือกอย่างเต็มที่

โดยกองทัพบกได้จัดการตรวจเลือกรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน COVID – 19 ได้แก่ บริหารจัดการสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข การแบ่งโซนพื้นที่ ดำเนินการตรวจเลือกให้กระชับรวดเร็ว มีการคัดกรองโรคและจัดสถานที่รองรับเฉพาะกลุ่มเสี่ยง จำกัดจำนวนผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกในแต่ละวัน การเข้มงวดในมาตรการรักษาระยะห่าง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น โดยหน่วยตรวจเลือกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในค่ายทหารหรืออาคารอเนกประสงค์ประจำอำเภอ ซึ่งจะมี
การทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสถานที่ก่อนและหลังการตรวจเลือกในทุกวัน การใช้เจลแอลกอฮอล์ เตรียมหน้ากากให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกสวมใส่ตลอดการตรวจเลือก

ในปีนี้กำหนดให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรอง COVID-19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยแพทย์ทหาร หากพบว่ามีความเสี่ยงจะแยกการตรวจเลือกเป็นการเฉพาะ ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดกรองปกติจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจเลือกต่อไป คือ การเรียกชื่อและตรวจสอบเอกสาร, พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย, การแยกประเภทบุคคล, การวัดขนาดร่างกาย, การจับสลากใบดำ – ใบแดง ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านขั้นตอนการตรวจเลือกโดยสมบูรณ์จะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) จากประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้น สำหรับผู้ที่สงสัยว่าอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถทักท้วงหรือแจ้งคณะกรรมการตรวจเลือกได้ทันทีในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง

ทางราชการได้กำหนดห้วงการตรวจเลือกตั้งแต่ 23 กรกฎาคม เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2563 หรือ จนกว่าการตรวจเลือกจะแล้วเสร็จ กองทัพบกจึงขอแจ้งให้ผู้ที่จะต้องรับการตรวจเลือกในปีนี้ ได้เตรียมความพร้อมส่วนบุคคล และไปรายงานตัวตาม วัน เวลา สถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียกใหม่และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำ ตามมาตรการป้องกัน COVID – 19 โดยในวันตรวจเลือกขอให้นำเอกสารไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ บัตรประชาชน, ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9), หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35), หลักฐานการศึกษา, ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น และขอความร่วมมือสวมหน้ากากผ้า ส่วนญาติขอความร่วมมือให้กำลังใจอยู่ที่บ้านเพื่อลดความแออัด ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นทหารสามารถยื่นสมัครได้ตลอดการตรวจเลือก

อย่างไรก็ตาม การตรวจเลือกทหารที่ผ่านมาและในปัจจุบันกองทัพได้ใช้วิธีการตรวจเลือกแบบผสมผสาน คือ การสมัครใจและการคัดเลือก โดยเปิดโอกาสให้มีการสมัครหรือร้องขอเป็นทหารก่อน จากนั้นหากมีจำนวนผู้สมัครยังไม่ครบตามความต้องการของทางราชการ จึงจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก มิได้ใช้การคัดเลือกแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ทหารกองประจำการที่มีความพร้อมด้านร่างกาย และมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นทหารเป็นสำคัญ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 4

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

ผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลาเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มุ่งสร้างความรู้ที่ถูกต้อง การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงที

Mon Jul 20 , 2020
ผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มุ่งสร้างความรู้ที่ถูกต้อง การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงที วันที่ 20 ก.ค.63 ที่โรงแรมฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว “กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” รุ่นที่ 1 โดยมีนายประสิทธิ์ กุลเทพรหม หัวหน้ายุทธศาสตร์แผนงานและวิชาการในฐานะผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นบุคลากรทางการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม และอาสาสมัครเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม หัวหน้ายุทธศาสตร์ แผนงานและวิชาการผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทยมากขึ้น เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอาจมีเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การประสบอุบัติเหตุทางบก ทางน้ำ และภัยธรรมชาติ ความปลอดภัยจึงมีความสำคัญในด้านการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างความสงบสุขในสังคมเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากกว่าการเน้นในเชิงปริมา พร้อมกันนั้น ยังส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ รวมถึงดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่ […]
ผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลาเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มุ่งสร้างความรู้ที่ถูกต้อง การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงที