โยธาธิการชี้แจง โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดม่วงงาม ความงามที่กำลังจะถูกพัฒนาขึ้น

โยธาธิการชี้แจง โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดม่วงงาม  ความงามที่กำลังจะถูกพัฒนาขึ้น
โยธาธิการชี้แจง โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดม่วงงาม ความงามที่กำลังจะถูกพัฒนาขึ้น

โยธาธิการชี้แจง โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดม่วงงาม ความงามที่กำลังจะถูกพัฒนาขึ้น

ชายหาดม่วงงามในพื้นที่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ของตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นหาดทรายท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว แต่พื้นที่อันสวยงามแห่งนี้กำลังถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง จากรายงานฐานข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปี 2558 พบว่า พื้นที่หมู่ 7 จัดเป็นพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระดับพื้นที่เร่งด่วน และจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่าบริเวณชายฝั่งโครงการ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 มีอัตราการกัดเซาะอยู่ในช่วง 0.56 – 1.49 เมตรต่อปี หรือกัดเซาะเข้ามาในแผ่นดินแล้วประมาณ 9 – 24 เมตร ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา

แม้ว่าอัตราการกัดเซาะไม่รุนแรง อยู่ในช่วงกัดเซาะน้อยถึงกัดเซาะปานกลาง แต่เนื่องจากมีสถานที่ราชการ บ้านเรือนของประชาชน และมีแนวถนนเลียบชายหาดซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรของชุมชน ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยต่อการสัญจร หากไม่เร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน  เทศบาลเมืองม่วงงาม จึงได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจากกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งหมู่ที่ 7 ด้วยความยาว 710 เมตร

MG HATYAITODAY

สำหรับขั้นตอนการก่อสร้างทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพร้อมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการฯ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งมีทั้งผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น นิติบุคคลผู้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม,องค์กรพัฒนาเอกชน,สถาบันการศึกษา,สถาบันศาสนาและนักวิชาการอิสระสื่อมวลชน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุม

ซึ่งข้อสรุปในที่ประชุม เห็นด้วยกับโครงการให้มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ในรูปแบบขั้นบันไดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพราะช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการพัฒนาทัศนียภาพให้สวยงาม

1610 HATYAITODAY

หลังจากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะที่ดินริมชายฝั่งหมู่ที่ 7 ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งด้านหลังเขื่อนฯ มีความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ระยะยาวบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติจากคลื่นและลมที่มีความรุนแรงในฤดูมรสุมเป็นประจำทุกปีอีกทั้งยังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาขนชาวตำบลม่วงงาม พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพที่สวยงามมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อการท่องเที่ยว ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว

1611 HATYAITODAY

แต่ยังมีประชาชนบางส่วนยังกังวลเรื่องผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีมาตรการป้องกัน ลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบ ด้านการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งโดยในช่วงระยะประกันผลงาน 2 ปี หากพบว่ามีการกัดเซาะชายฝั่งด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการให้ผู้รับเหมานำทราย ที่มีขนาดและสีเช่นเดียวกับทรายบริเวณพื้นที่โครงการมาเติมบริเวณชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบถูกกัดเซาะเพิ่มขึ้น โดยให้มีสภาพภูมิประเทศเช่นเดียวกับก่อนมีโครงการมอบหมายให้เทศบาลเมืองม่วงงามดูแลรักษาเขื่อนของโครงการต่อไป ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบสภาพเขื่อนฯ หากพบว่า ชำรุดเสียหาย ให้รีบประสานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา เพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

 

HATYAITODAYNEWS

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก กรมโยธาธิการและผังเมืองสงขลา

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

มหาวิทยาลัยทักษิณ อนุมัติโครงการเยียวยาผู้ว่างงาน สู้ภัย COVID-19 รับ 996 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท นาน 3 เดือน

Mon Jun 22 , 2020
มหาวิทยาลัยทักษิณ อนุมัติโครงการเยียวยาผู้ว่างงาน สู้ภัย COVID-19 รับ 996 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท นาน 3 เดือน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เผยว่า จากโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะ 1 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก โดยมีประชาชนสมัครเข้ามาร่วมงานอาสาสมัครชุมชน ลงพื้นที่ทำงานเก็บข้อมูลในชุมชน และสามารถนำผลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนได้ในอนาคต ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เห็นผลงานของอาสาสมัครชุมชนดังกล่าว จึงได้อนุมัติงบประมาณโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2 โดยให้มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูแลพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01