ศปถ.เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 กำชับลดปัจจัยเสี่ยงท้องถนนทุกด้าน ควบคู่การควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

ศปถ.เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 กำชับลดปัจจัยเสี่ยงท้องถนนทุกด้าน ควบคู่การควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

    เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุ โดยนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง. ผ่านกลไกของท้องที่ควบคุม ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการมาตรการเชิงรุก “เคาะประตูบ้าน” ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน ใช้กลไก “ด่านครอบครัว” โดยให้สมาชิกในครอบครัวคอยเฝ้าระวัง ตักเตือนสมาชิกในครอบครัวให้ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน

ศปถ.เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 กำชับลดปัจจัยเสี่ยงท้องถนนทุกด้าน ควบคู่การควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

ศปถ.ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2561- 63) มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้จังหวัดและอำเภอที่มีความเสี่ยงหามาตรการ แนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องกำหนดมาตรการพิเศษในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด รวมทั้งต้องทำควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อีกด้วย

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้แก่ การใช้ความเร็วสูงของรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางที่มีปริมาณรถน้อย ทำให้ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมใช้ความเร็วสูงขึ้น อีกปัจจัยหนึ่งคือ จุดตัดทางรถไฟในพื้นที่ชุมชนต่างๆ โดยต้องดำเนินการหารือร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อกำหนดวิธีการแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยสิ่งสำคัญที่จะลดความเสี่ยงทั้ง2ปัจจัยดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม คือ พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเอง เพราะเมื่อเกิดเหตุในแต่ละครั้งจะมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ศปถ.เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 กำชับลดปัจจัยเสี่ยงท้องถนนทุกด้าน ควบคู่การควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ศปถ.เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 กำชับลดปัจจัยเสี่ยงท้องถนนทุกด้าน ควบคู่การควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ศปถ.เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 กำชับลดปัจจัยเสี่ยงท้องถนนทุกด้าน ควบคู่การควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ศปถ.เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 กำชับลดปัจจัยเสี่ยงท้องถนนทุกด้าน ควบคู่การควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

Next Post

จังหวัดสงขลาเร่งผลักดันมาตรการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

Thu Nov 5 , 2020
จังหวัดสงขลาเร่งผลักดันมาตรการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง     วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2563) ที่ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำ เสนอมาตรการลดปริมาณขยะทะเลภายใต้โครงการการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณคลองที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ให้มีปริมาณลดลง เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งได้มีมอบทุ่นดักขยะและเรือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลเมืองนาทวี เทศบาลตำบลคูเต่า เทศบาลตำบลบางเหรียง เทศบาลตำบลนาทับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม โดยเทศบาลนครสงขลา มีนายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นตัวแทนรับมอบทุ่นดักขยะและเรือ สำหรับการประชุมฯ จัดขึ้นเพื่อจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลบริเวณจังหวัดสงขลา โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน องค์กระปกครองส่วนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ […]
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง