แจ้งขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันที่ 28/1/64 ผู้ป่วยที่ใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

แจ้งขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันที่ 28/1/64 ผู้ป่วยที่ใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานปรับปรุงงานระบบเสริมหม้อแปลง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันที่ 28 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ตั้งแต่บริเวณซอย 2 บ้านแหลมเคียน ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

logomain

ฉะนั้น หากท่านประสงค์จะดำเนินการใดใดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคารสถานที่ของท่าน ขอให้ปลดสะพานไฟออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หากท่านมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจ่าย หรือแหล่งจ่ายไฟอื่นๆ ภายใน และจำเป็นต้องจ่ายไฟเข้าระบบภายในของท่าน ขอให้ตรวจสอบ และปลดเมนสวิตช์ ป้องกันการจ่ายไฟสู่ระบบไฟฟ้าภายนอกให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น

ในกรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ในพื้นที่ที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า โปรดแจ้งให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาทราบ เพื่อจะเร่งดำเนินการให้ทันที  ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนทันทีหากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทรศัพท์ 0-7433-0139 หรือ PEA Call Center 1129

 

HATYAITODAYNEWS

Next Post

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประกาศผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Wed Jan 27 , 2021
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประกาศผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด วันที่ 27 ม.ค. 64 ทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ชี้แจงผู้โดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการและผู้ปฎิบัติงานที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในการเข้า – ออก พื้นที่อาคารผู้โดยสาร ให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 2/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอเรียนแจ้งสรุปมาตรการในการ เข้า – ออก พื้นที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดังนี้ ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศ 1. ลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา โดย Scan QR Code สงขลาแคร์ (Songkhla Care) ก่อนออกจากห้องพักผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ (เพื่อความสะดวกในการผ่านจุดคัดกรองที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้โดยสารสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดฯ ใต้ข้อความนี้เพื่อลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลาและเซฟหน้าจอแสดงผลเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ตั้งแต่สนามบินต้นทาง) 2. กรณีผู้โดยสารเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ตาก สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม อ่างทองกรุงเทพฯ (เฉพาะเขตหนองแขม เขตบางพลัด เขตบางแค เขตบางขุนเทียน) ต้องปฏิบัติดังนี้ – แจ้งและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ ทันทีที่เดินทางถึงจังหวัดสงขลา – ดาวโหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อใช้ดำเนินการแสดงตัวเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ – ให้กักกันตัวเองอยู่ภายในที่พัก (Home Quarantine) หรือโรงแรม (Hotel Quarantine) และแยกจากผู้อื่นภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นระยะเวลา 14 วัน – ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด (มาตรการ DMHIT : “รักษาระยะห่าง” “การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย” “การล้างมือ” “การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย” และ “การติดตั้งแอพพลิเคชั่น”) 3. กรณีผู้เดินทางมาทำกิจธุระ และเข้าพักในโรงแรมหรือที่พักลักษณะเดียวกัน – โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” – ลงทะเบียนเข้าพักโดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจธุระที่มาจังหวัดสงขลา – ลงเวลาเข้าออก สถานที่ที่ติดต่อ – หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มคน 4. บุคคลผู้เดินทางที่มีต้นทางตามข้อ 2. หรือ 3. ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาปฏิบัติราชการในจังหวัดสงขลาโดยมีระยะเวลาอยู่ในพื้นที่ไม่เกิน 48 ชม. – รับการคัดกรองจากสาธารณสุข – ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด – เดินทางกลับโดยเร็วหลังเสร็จภารกิจ – แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากต้องอยู่เกิน 48 ชม. ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาออกภายในประเทศ 1. Scan QR Code ไทยชนะ “เข้า” ณ ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร 2. ลงทะเบียน AOT Application ก่อนเข้าห้องพักผู้โดยสารขาออก 3. Scan QR Code ไทยชนะ “ออก” ก่อนผ่าน Boarding Gate เพื่อไปขึ้นเครื่อง […]
ปกข่าวใหม่ 01