พลเอก​ ประวิตร​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศอ.บต

พลเอก​ ประวิตร​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศอ.บต

    วันที่ 17 ต.ค. เมื่อเวลา 08.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.ชัยชาญ ช้าง มงคล รมช.กลาโหม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และพล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า งานด้านความมั่นคงและพัฒนาในพื้นที่

รวมทั้งพบปะประชาชนและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยรับฟังความคืบหน้างานด้านความมั่นคง จากแม่ทัพภาคที่ 4 สรุปภาพรวมประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น เหตุรุนแรงในทุกพื้นที่ลดลงตามลำดับ ประชาชนทุกระดับตื่นตัวและ ให้ความร่วมมือสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบลและหมู่บ้าน สำหรับงานด้านการพัฒนาพื้นที่ มีความคืบหน้าไปมาก โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เรื่องที่ดินทำกิน การสร้างงานสร้างรายได้ให้กระจายลงในระดับพื้นที่ชุมชน การจัดทำเมืองต้นแบบการท่องเที่ยว การพัฒนาสังคมโดยเฉพาะการดูแลผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง คนเจ็บ คนพิการและผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรได้พบปะและร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับประชาชนในพื้นที่ โดยมอบพันธุ์ปูให้กับเกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงรอบอ่าวปัตตานี ในโครงการ “จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่เมืองปูโลก” มอบพันธุ์ไม้ชุมชน ในโครงการ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างตามแนวพระราชดำริ” และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง

พลเอก​ ประวิตร​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศอ.บต พลเอก​ ประวิตร​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศอ.บต พลเอก​ ประวิตร​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศอ.บต พลเอก​ ประวิตร​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศอ.บต พลเอก​ ประวิตร​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศอ.บต พลเอก​ ประวิตร​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศอ.บต พลเอก​ ประวิตร​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศอ.บต พลเอก​ ประวิตร​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศอ.บต

 

 

Next Post

จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมการดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พลิกนาร้างเป็นนารักษ์

Sat Oct 17 , 2020
จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมการดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พลิกนาร้างเป็นนารักษ์     จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมการดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3 โดยมีเเม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดจังหวัดสงขลา นายอำเภอนาทวี รวมถึงประชาชนชาวอำเภอนาทวี ส่วนราชการ เกษตรกร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก    พระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าคณะอำเภอนาทวีได้ริเริ่มโครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ครั่งที่1 ในปี 2561 โดยการนำพี่น้องประชาชนทั้งชาวพุทธ และชาวไทยมุสลิม ร่วมกันปลูกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ให้หันมาทำนาควบคู่กับอาชีพอื่น และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์การทำนา    ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาหมอศรี ตำบลฉาง ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมกันพลิกฟื้นผืนนาที่ถูกทิ้งร้างมากว่า 15 ปี ให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้ง เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภค หากเหลือก็สามารถนำมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่เกษตรกร และชุมชนได้ต่อไป […]
จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมการดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พลิกนาร้างเป็นนารักษ์