มีผลบังคับแล้ว ! หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

มีผลบังคับแล้ว ! หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ 6 ก.พ. 64 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 301 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา 301 หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แ
ทน
มาตรา 305 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 เป็นการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทำไม่มีความผิด
1612673528766 HATYAITODAY

1612674399003 HATYAITODAY

1612674414853 HATYAITODAY

1. จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
2. จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมาก หรือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
3. หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์ เนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ
4. หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
5. หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ ภายหลังการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
CordWord new copy 01 HATYAITODAY
อ้างอิง : ราชกิจจานุเบกษา

Next Post

เชิญเที่ยวสงขลา ลานประติมากรรมหนูแมวอินเลิฟ จุดCHECK IN ใหม่

Sun Feb 7 , 2021
เชิญเที่ยวสงขลา ลานประติมากรรมหนูแมวอินเลิฟ จุดCHECK IN ใหม่   วันที่ 7 ก.พ. 64 นายจาวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่ราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ หนูแมวอินเลิฟพื้นที่ท่องเที่ยวและจุดเช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ ณ ลานประติมากรรมหนูแมวมินิมอล หลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคลครีวิชัย ถนนชลาทัศน์ อ.เมือง จ สงขลา โดยมีภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมคลครีวิชัย ทศบาลนครสงขลา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการ ผู้ว่ราการจังหวัดสขลา เผยว่า พื้นที่ประติมากรรมหนูแมว แห่งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมมาเป็นระยะ ตั้งแต่ปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว จากนั้นได้มีการตั้งชื่อแมวว่า เถ้าคั่ว ส่วนหนูชื่อว่า น้ำส้มโหนด เพื่อนำเสนอภูมิปัญญาด้นอาหารของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก สำหรับในวันนี้ ทางภาคีคนรักเมืองสขลาสมาคม ได้ตกแต่งลานประติมากรรมหนูแมว ในบรรยกาศของวันวาเลนไทน์ ซึ่งเต็มไปด้วยคอกกุหลาบ และดอกไม้นนาพรรณ เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยได้มถ่ายรูป เช็ดอินไว้ป็นที่ระลึก ซึ่งคิดว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาได้ตลอดเดือนก.พ. […]
ปกข่าวแบบขนาด เฟส 01