เทศบาลนครสงขลา เปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อเลือกตั้งวันที่ 13 พ.ย. 65

เทศบาลนครสงขลา เปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อเลือกตั้งวันที่ 13 พ.ย. 65

วันที่ 3 ต.ค. 65 เทศบาลนครสงขลา เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 แจ้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา (ผ.ถ. 1/1) ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

S 29483030

เทศบาลนครสงขลา จึงได้กำหนดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสงขลา ณ ห้องงานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 1) โทรศัพท์ 074-311015 ต่อ 152

S 29483034

โดยผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  2. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
  4. ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
S 29483039 1

และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด สำหรับเขตการเลือกตั้งให้ถือเขตของเทศบาลนครสงขลาเป็นเขตเลือกตั้ง และมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 94 หน่วยเลือกตั้ง จึงขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมทำข่าวการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

อ้างอิง : เทศบาลนครสงขลา

Next Post

สำนักเลขาธิการฯ ฮัจย์ เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ปี พ.ศ. 2566 ค่าใช้จ่ายคนละ 80,400 บาท

Mon Oct 3 , 2022
สำนักเลขาธิการฯ ฮัจย์ เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ปี พ.ศ. 2566 ค่าใช้จ่ายคนละ 80,400 บาท วันที่ 3 ต.ค. 65 กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444) เอกสารแนบ 1 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444) สามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย พร้อมชำระเงินประกันการเดินทางล่วงหน้าเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จริง ในอัตราคนละ 80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2565 ท่านที่ประสงค์ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้จาก เอกสารแนบ 2 สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์แล้ว ท่านสามารถตสอบสถานะการลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ […]
ปกข่าว 01