จ.ภูเก็ต พร้อมเปิดชายหาดให้ท่องเที่ยว 9 มิ.ย. 63 นี้

จ.ภูเก็ต พร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวชายหาด 9 มิ.ย.63 นี้

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ประกาศทางเพจเฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3114 /2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับการปิดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9) เพิ่มเติม

โดยมีสาระสำคัญคือ

1. ให้เปิดสถานประกอบการโดยยังคงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดังนี้
1.1 ชายหาดทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป โดยต้องปฏิบัติตามการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สาธารณะ ริมบาทวิถี และพื้นที่ชายหาด และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11 ตามประเภทกิจกรรม และสถานการณ์ในพื้นที่ ดังนี้
(1) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ ที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(2) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
(3) ให้บุคคลตาม (2) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าชื้อโรค
(3) ให้บุคคลตาม (2) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกัน การติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย
(5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้ สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
รวมถึง มาตรการป้องกันโรคที่คณะอนุกรรมการการบรรเทาผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคมระดับจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต กำหนด
1.2 สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบกบางส่วน ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) เปิดบริการต่ออายุใบอนุญาตและดำเนินการ ด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
(2) เปิดบริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถในทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563
(3) โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งหน่วยงานที่ได้ทำความตกลง (MOU) กับกรมการขนส่งทางบกให้ทำการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ผ่านการตรวจความพร้อมจากกรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
(4) ต้องดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน และมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ
2. ให้คงมาตรการและแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3018/2563 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับการปิดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ตฯ ในส่วนที่นอกเหนือจากการแก้ไขนี้ไว้ทุกประการ

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

โควิด-19

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ปชส. จังหวัดภูเก็ต

Next Post

จ.พัทลุง ตลาดใต้โหนดกลับมาเปิดแล้ว หลังปิดนานกว่า 2 เดือน

Sun Jun 7 , 2020
จ.พัทลุง ตลาดใต้โหนดกลับมาเปิดแล้ว หลังปิดนานกว่า 2 เดือน วันที่ 7 มิถุนายน 2563 นายวิรัตน์ รักษ์พันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานลั่นฆ้อง เปิดตลาดใต้โหนด สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง อีกครั้ง หลังจากหยุดยาวไปกว่า 2 เดือน เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 การเปิดตลาดใต้โหนดในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สนองนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการให้จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดนำร่องด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว หลังจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง ทางตลาดใต้โหนดได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น การคัดกรองนักท่องเที่ยว ก่อนเข้าไปเที่ยวในตลาด ด้วยการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแฮลกอฮอล์ การสวมใส่หน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง โดยนักท่องเที่ยวและบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติเป็นอย่างดี ตลาดใต้โหนด ตั้งอยู่ริมถนนสายควนขนุน-เขาปู่ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน […]
โควิด-19