สาธารณสุขสงขลา ลงพื้นที่สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 พนักงานขับรถตู้สาธารณะ

สาธารณสุขสงขลา ลงพื้นที่สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 พนักงานขับรถตู้สาธารณะ

      วันนี้ (19/6/63) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา (ประมงใหม่) เพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มเสี่ยงที่ไม่แสดงอาการ โดยได้กำชับให้ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

สาธารณสุขสงขลา ลงพื้นที่สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 พนักงานขับรถตู้สาธารณะ

โดยเน้นย้ำให้ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ดูแลความสะอาดภายในรถโดยสารสาธารณะ ควรจัดให้มีแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำประจำรถ หมั่นเปิดหน้าต่างให้อากาศภายนอกหมุนเวียน หรือเปิดหน้าต่างระหว่างให้บริการ ต้องทำความสะอาดรถทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการให้บริการ โดยเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ พร้อมทั้งให้สังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ หากป่วย มีอาการไข้ ไอ จาม ห้ามขับรถเด็ดขาด ควรกักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ และขณะให้บริการหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาให้บริการ  หากเกิดกรณีสังเกตได้ว่าภายในระหว่างขับรถมีผู้โดยสารไอ จาม ให้ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่างระบายอากาศ เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสสะสมอยู่ในรถ ลดโอกาสการติดเชื้อของผู้ขับรถและผู้โดยสารท่านอื่น

ทั้งนี้ผู้โดยสารและผู้ขับรถโดยสาร ปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เว้นระยะที่นั่ง หรือยืนห่างกัน ห้ามรับประทานอาหารบนรถโดยสาร และให้พนักงานขับรถและผู้บริการรถโดยสารประจำทาง บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการเดินรถ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งค ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

สาธารณสุขสงขลา ลงพื้นที่สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 พนักงานขับรถตู้สาธารณะ

สาธารณสุขสงขลา ลงพื้นที่สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 พนักงานขับรถตู้สาธารณะ

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

Next Post

ศอ.บต. ส่งมอบกิจกรรม "เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน" รวมพลังจังหวัดชายแดนใต้

Fri Jun 19 , 2020
ศอ.บต. ส่งมอบกิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน” รวมพลังจังหวัดชายแดนใต้      วันนี้ (19/6/63) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานส่งมอบกิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่ตำบลทั้ง 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคาร ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง มีรายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในระดับครัวเรือนโดยใช้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ […]
ศอ.บต. ส่งมอบกิจกรรม "เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน" รวมพลังจังหวัดชายแดนใต้