ศอ.บต. ส่งมอบกิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน” รวมพลังจังหวัดชายแดนใต้

ศอ.บต. ส่งมอบกิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน” รวมพลังจังหวัดชายแดนใต้

     วันนี้ (19/6/63) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานส่งมอบกิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่ตำบลทั้ง 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคาร ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง มีรายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในระดับครัวเรือนโดยใช้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 จะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญที่จะสามารถประยุกต์ใช้เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ศอ.บต. ส่งมอบกิจกรรม "เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน"

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เติมเต็มและหนุนเสริมจังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุม กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกของกลุ่ม เพื่อสร้างให้เกิดวิสาหกิจพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดจนเป็นต้นแบบการพึ่งพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

ศอ.บต. ส่งมอบกิจกรรม "เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน"

ศอ.บต. ส่งมอบกิจกรรม "เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน"

ศอ.บต. ส่งมอบกิจกรรม "เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน"

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก :  ศอ.บต

Next Post

เคาะเพิ่ม 3 โครงการเกษตรพาณิชย์ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เกษตรกร

Fri Jun 19 , 2020
เคาะเพิ่ม 3 โครงการเกษตรพาณิชย์ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เกษตรกร          ภาครัฐเคาะโครงการสำหรับการเอื้อเฟื้อความสะดวกในกับเกษตรเพิ่ม ซึ่งมีการร่วมมือกับภาคเอกชน  เป็นการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในยุคที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้สามารถตอบสนองกับพฤติกรรมการอุปโภค – บริโภคที่เปลี่ยนไปด้วยโมเดล “เกษตรพาณิชย์” ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บูรณาการระบบการพาณิชย์ด้าน E – Commerce สินค้าเกษตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนภายใต้ 3 โครงการหลักที่จะช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกรผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ประกอบด้วย 1. โครงการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง ที่ช่วยสนับสนุนลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งทางไปรษณีย์ไทย และบรรจุภัณฑ์ในราคาพิเศษ เกษตรกรที่สนใจจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่เว็บไซต์ ช่วยเกษตร .com เริ่ม 21 มิ.ย.นี้ จากนั้นเกษตรกรจะได้รับบัตรสมาชิกออนไลน์ และเมื่อมีการขนส่งจะต้องแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ หรือใช้กล่องที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าขนส่งในอัตราพิเศษ 5 กก. 30 บาท หากเกิน 5 กก. คิดเหมาเป็นกก. ละ 8 บาท ที่สำคัญการบรรจุผลผลิตทางการเกษตรกจะต้องได้มาตรฐาน และจัดส่งด้วยตนเองที่สาขาไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 […]
เคาะเพิ่ม 3 โครงการเกษตรพาณิชย์ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เกษตรกร