เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศจังหวัดสงขลาถูกกำหนดในเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเเละเข้มงวด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศจังหวัดสงขลาถูกกำหนดในเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเเละเข้มงวด

วันที่ 27 มิ.ย. 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25)

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25)

ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวนี้ ประกาศใช้สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด คือ
1.กรุงเทพมหานคร
2.จังหวัดนครปฐม
3.จังหวัดนนทบุรี
4.จังหวัดนราธิวาส
5.จังหวัดปทุมธานี
6.จังหวัดปัตตานี
7.จังหวัดยะลา
8.จังหวัดสงขลา
9.จังหวัดสมุทรปราการ
10.จังหวัดสมุทรสาคร

1624761018419
1624761054755

สำหรับมาตรการสำคัญ มีทั้งหมด 10 ข้อ สรุปสาระสำคัญคือ

1.มาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ สำหรับเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ให้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน เพื่อควบคุมและชะลอการระบาด ซึ่งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนกระจายในหลายพื้นที่

รวมทั้งสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายเดินทางของกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกเป็นวงกว้างสู่พื้นที่อื่นๆ โดยให้ประเมินสถานการณ์และความเหมาะสมของมาตรการทุก 15 วัน

ให้นำมาตรการควบคุมบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิ.ย.2564 ใช้บังคับกับพื้นที่ดังกล่าว ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้ด้วย

202146838 352719876346343 8612607090482712469 N

2.การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดปริมณฑล พิจารณามีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร หรือพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง หรือสถานที่ก่อสร้าง ทุกประเภท

และให้มีคำสั่งปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร รวมทั้งมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 30 วัน

ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เข้าดำเนินการตรวจตราและกำหนดเงื่อนไขจำกัดการเดินทางเข้าออกสถานที่พัก และตั้งจุดตรวจและสกัดการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ พร้อมสั่งปรับปรุงสุขาภิบาลของสถานที่พัก และตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นการตามมาตรการควบคุมโรค

3.การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการและโรงงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ประกอบการในสถานประกอบการหรือโรงงานให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ หรือ Bubble and Seal

4.มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทมหานครและปริมณฑล นอกจากข้อปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิ.ย.2564 ให้เพิ่มเติมมาตรการต่อไปนี้อย่างน้อย 30 วัน

-การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงร้านในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาเก็ต ฯลฯ ให้เปิดดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

-ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการถึง 21.00 น. โดยให้งดการให้บริการเพิ่มเติมในพื้นที่โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ พื้นที่นั่งรับประทานในศูนย์อาหาร

– โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา และการจัดเลี้ยง

198351199 352719963013001 6454242142314107116 N

-กิจกรรมการรวมกลุ่ม ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลรวมกันมากกว่า 20 คน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

5.มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในเขตชุมชน ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กวดขันการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อในการเข้าไปตรวจตราเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่ได้ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงต่อการระบาดโรค

เมื่อพบแหล่งระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด อาจดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เพื่อมีคำสั่งปิดเขตชุมชนหรือสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว หรือกำหนดเงื่อนไขเพื่อกำกับหรือจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทางเข้าออกพื้นที่ระบาด

6.การให้ความช่วยเหลื่อประชาชน เมื่อได้มีคำสั่งและดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร หรือจิตอาสา โดยการสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดสถานที่หรือจำกัดการเดินทางออกเข้าจากพื้นที่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และบุคคลที่ควรได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

199463352 352719966346334 9065133202187424552 N

7.กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทาง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

-เส้นทางคมนาคมเข้าออกจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) การตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อตรวจคัดกรอง ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด คนเดินทางเข้าออกต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆ คู่กับเอกสารรับรองความจำเป็น ที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น

-เส้นทางเข้าออก กทม.และจังหวัดปริมณฑล การตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อทำงานเข้มเขตจังหวัด ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด

ให้ผ่านเข้าออกได้เฉพาะแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง เพื่อทำงานข้ามจังหวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดต้นทางและปลายทาง ส่วนประชาชนที่ให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็น เพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชน และต้องไม่ก่อความเดือดร้อนเกินสมควรแก่เหตุ

-เส้นทางเข้าออกจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากข้อที่กล่าวมา การตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด ให้ดำเนินการเข้มงวด กรณีพบผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโดยการคุมไว้สังเกต แยกกักในพื้นที่หรือสถานที่ที่ทางราชกำหนด

8.การปราบปรามผู้กระทำผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เข้มงวดตรวจตราเพื่อปราบปรามไม่ให้มีการลักลอบหรือรวมกลุ่มมั่วสุมกระทำการที่ผิดกฎหมาย ทั้งลักลอบเล่นพนัน เสพยาเสพติด รวมกลุ่มลักษณะที่นำไปสู่การแข่งรถในทาง หรือฝ่าฝืนเปิดดำเนินการของสถานบริการในพื้นที่ที่มีข้อกำหนดห้ามการเปิดไว้

ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบเดินทางหรือขนย้ายแรงงาน หรือรับแรงงานต่างด้าวที่ออกจากสถานที่พักคนงาน โดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคัดกรองโรค เป็นเหตุให้เกิดการระบาดกลุ่มก้อนขึ้นใหม่ อาจต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

199380424 352719943013003 8168354988166183696 N

9.มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้คงพิจารณาดำเนินการมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขึ้นสูงสุดในช่วงระยะเวลานี้ เพื่อลดการเดินทางและการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคล โดยเฉพาะหน่วยงานหรือสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

10.การงดจัดกิจกรรมทางสังคม ให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะการสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อลดการติดต่อสัมผัส เป็นระยเวลาอย่างน้อย 30 วัน เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมตามที่ได้กำหนดเตรียมการไว้แล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

อ้างอิง : ratchakitcha

Next Post

ชาวบ้านหาดใหญ่ เกิดความวิตกกังวลหลังโรงแรมในเมืองหาดใหญ่หลายแห่งถูกใช้เป็นพื้นที่กักตัว ผู้ป่วยโควิด

Sun Jun 27 , 2021
ชาวบ้านหาดใหญ่ เกิดความวิตกกังวลหลังโรงแรมในเมืองหาดใหญ่หลายแห่งถูกใช้เป็นพื้นที่กักตัว ผู้ป่วยโควิด ตามที่โรงแรมในเมืองหาดใหญ่หลายแห่งถูกใช้เป็นพื้นที่กักตัว ของผู้ป่วยโควิด-19 จนทำให้เกิดความกังวลของชาวบ้านรวมถึงการออกมาต่อต้านในบางพื้นที่นั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และ เพื่อให้ลดความวิตกกังวล จึงขอชี้แจงให้รับทราบเข้าใจตรงกัน ดังนี้ 1.มีการใช้พื้นที่โรงแรมหลายแห่งในอำเภอหาดใหญ่ เป็นพื้นที่สำหรับกักตัวกลุ่มเสี่ยง ไม่ใช่โรงพยาบาลสนามสำหรับรักษาผู้ป่วย ซึ่งความหมายของกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มที่ผ่านการตรวจครั้งแรกแล้วและผลออกมาเป็นลบคือไม่ติดเชื้อ แต่ยังคงต้องมีการกักตัวให้ครบ 14 วัน ตามมาตรฐานที่ทางสาธารณสุขกำหนด 2.กลุ่มผู้กักตัวส่วนใหญ่เป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่ และ ใกล้เคียง การกักตัวอยู่ในพื้นที่สำหรับกักตัวกลุ่มเสี่ยง จะเป็นการทำให้ควบคุม และ ลดโอกาสของการกระจายเชื้อเพิ่มเติม ในช่วงที่ผู้กักตัวมีเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ 3.การกักตัวภายในพื้นที่กักกันมีการดูแลตามมาตรฐานขั้นสูงสุด ไม่มีการปล่อยให้ออกนอกพื้นที่โรงแรม ไม่อนุญาตให้ญาติหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่โดยเด็ดขาด และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องขอให้ชาวชุมชนใกล้เคียงมั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบแน่นอน 4.โรงพยาบาลสนามมีการขยายเพื่อรองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอ โดยใช้พื้นที่ของส่วนราชการเป็นหลัก อาทิ ภายในค่ายทหาร พื้นที่อีกเฟสของศูนย์ประชุมฯม.อ. พื้นที่ศูนย์กีฬาอบจ.สงขลา รวมถึงในอำเภอต่างๆ ได้จัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมไว้สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วย 5.การให้กลุ่มเสี่ยงมากักตัวในโรงแรม ก็สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้หลังจากต้องแบกภาระมานาน ไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าดูแลพนักงานบางส่วน ซึ่งถือว่าได้ช่วยพยุงธุรกิจไปอีกระยะหนึ่งในการนี้ อย่างไรก็ตามการเปิดให้บริการในรูปแบบของ OQ ( Organization Quarantine) […]
ปกข่าว 01