ศอ.บต. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “เมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

ศอ.บต. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “เมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

        วันนี้ (11/07/63) ที่ โรงเรียนจะนะวิทยา ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการสงขลา เป็นประธานเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีประชาชนในพื้นที่ 3 ตำบล และใกล้เคียง ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมก้าวหน้า เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอทิศทางการพัฒนาตามกรอบแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ และนำเสนอแผนการลงทุน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกัน

การดำเนินโครงการก่อสร้างอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภาคเอกชนจะต้องศึกษา EIA หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำลายธรรมชาติโดยเจตนา และไม่เจตนา ซึ่ง ศอ.บต.ไม่มีเจตจำนงในการทำลายความสุขของประชาชน หากทำแล้วประชาชนไม่มีความอยู่ดีกินดี ไม่มีความสุข ก็จะไม่ทำ วันนีเราต้องพิจารณาปัญหาเรื่องแรงงานว่างงาน พัฒนาพืชผลทางการเกษตรก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ มีการศึกษาที่ดี เสริมสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเร็ว

สำหรับข้อห่วงใยของชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้น นางเจะโสง หว่าหลำ ชาวประมง หมู่ที่ 4 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หนึ่งในผู้รับฟังความคิดเห็น เปิดเผยว่า ตนเองประกอบอาชีพประมงมาตั้งแต่เกิด มีเรือประมงเป็นของตนเอง 1 ลำ ตั้งใจมารับฟังการชี้แจงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าโครงการนี้จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพประมงอย่างไร ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม แน่นอนว่าทุกโครงการต้องมีผลกระทบ แต่ต้องดูว่ามากน้อยแค่ไหน หากพิจารณาดูแล้วว่ามีส่วนดีมากกว่าส่วนเสีย ก็เห็นด้วยที่จะให้มีการดำเนินโครงการต่อไป ซึ่งวันนี้เมื่อมารับฟังแล้ว ทำให้เข้าใจ และคลายความกังวลใจได้มาก

ณ ตอนนี้ อำเภอจะนะ เป็นเมืองต้นแบบลำดับที่ 4 ในฐานะ “เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” แผนงานพัฒนาจะนะ ได้กำหนดเขตผังเมืองในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่รออยู่ ทั้งโครงการก่อสร้างท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 การสร้างรางรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 การสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เพื่อผลิตสินค้าจากทรัพยากรในท้องถิ่น รวมทั้งผลิตสินค้าที่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถนำเข้า และส่งออกผ่านทางท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2

การเปิดเวทีในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอทิศทางการพัฒนา พร้อมกรอบแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจฯ , การนำเสนอแผนการลงทุน/การกำหนด (ร่าง) ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนการลงทุนของภาคเอกชน พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจฯ ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ผลการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดต่อต่อไป

ศอ.บต. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ"เมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต"

ศอ.บต. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ"เมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต"

ศอ.บต. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ"เมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต"

ศอ.บต. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ"เมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต"

ศอ.บต. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ"เมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต"

ศอ.บต. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ"เมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต"

ศอ.บต. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ"เมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต"

ศอ.บต. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ"เมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต"

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูล : สวท.จังหวัดสงขลา

Next Post

ม.อ. คุมเข้มโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 ทั้งบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ

Sat Jul 11 , 2020
ม.อ. คุมเข้มโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 ทั้งบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ      ตามประกาศการกำหนดให้เปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ โดยสถานศึกษาต้องจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ COVID-19 จึงทำให้ผู้ปกครองและหลายฝ่าย มีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน การสร้างความเข้าใจให้กับทุกฝ่ายถือว่าเป็นประเด็นสำคัญก่อนเปิดภาคเรียนนี้ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ทั่วประเทศยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคการศึกษา 1/2563 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการในการดำเนินการ ดังนี้ 1. ขอให้คณะและหน่วยงานจัดทำและติดตั้ง QR Code “PSU Care” ณ สถานที่ตั้งของคณะและหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษาในสังกัด และประชาชนผู้มาติดต่อดำเนินการสแกน QR Code “PSU Care” โดยขอให้เช็คอิน […]
ม.อ. คุมเข้มโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 ทั้งบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ