จังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

จังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

วันที่ 14 ก.ย.63) ที่ห้องประชุมนิพนธ์ บุญญาภัทโร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดยะลา และนายโฆษิต ขวัญศร ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนจาก 5 จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว
การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนและพัฒนากีฬารวมถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ในส่วนของการกีฬาคือมุ้งลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี โดยได้มีการจัดให้มีกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 มาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2563 ที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว)
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 เป็นนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ต้องดำเนินการจัดการแข่งขันและสร้างสรรค์ให้เกมส์การแข่งขันครั่งนี้เป็นไปอย่างมาตรฐานของเกมส์กีฬาอีกรายการหนึ่ง โดยเพิ่มความพิเศษของวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันและกิจกรรมที่ดำเนินการ คือมุ่งเน้นความสมัครสมานสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬาของแต่ละคน เกมส์การแข่งขันสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของจังหวัดชายแดนใต้ที่ใช้เป็นเครื่องมือสร้างสันติสุขและลดความเลื่อมล้ำให้กับพี่น้องเยาวชน ประชาชน
เพิ่มเติม : จังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563
ทางด้านนายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้มีภารกิจดูแลควบคุมความสงบ และเสริมสร้าง 5 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งภารกิจเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข รักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความเป็นธรรมของสังคม เสริมสร้างสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่ กิจกรรมนี้นี้จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งต้องให้การส่งเสริม สนับสนุน ดูแลให้กิจกรรมได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สร้างความสงบและความมั่นคงของพื้นที่ ด้านนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ประสานงานกับหลายๆหน่วยงานให้สามารถนำกิจกรรมมาจัดในพื้นที่ได้ เพื่อต้องการให้เกิดรายได้ พี่น้องประชาชนมีงานทำ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ทำให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น และสำหรับการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 ครั้งนี้ เพื่อต้องการให้กีฬานำพาความสันติสุขมายังเยาวชน ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ให้มากที่สุด
อย่างไรก็ตามทางจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันไว้ในทุกๆด้าน อาทิ ด้านความปลอดภัย ทางตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ได้วางแผนมาตรการดูแลความปลอดภัยกับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เจ้าร่วมการแข่งขันครบทุกจังหวัดทุกชนิดกีฬา รวมถึง ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้วางมาตรการการดูแลเรื่องจัดพยาบาลประจำสนามแข่งขัน จัดรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมนำพานักกีฬาที่ต้องส่งโรงพยาบาล และยังได้วางมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเข้าสนามทุกวัน อีกด้วย

 จังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

 จังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : จังหวัดสงขลา

Next Post

เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ยังคงเพิ่มความเข้มในการคัดกรอง คนขับรถบรรทุกผลไม้ เเละรถบรรทุกน้ำยางที่มาจากประเทศมาเลเซีย

Mon Sep 14 , 2020
เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ยังคงเพิ่มความเข้มในการคัดกรอง คนขับรถบรรทุกผลไม้ เเละรถบรรทุกน้ำยางที่มาจากประเทศมาเลเซีย ณ ตอนนี้ทางด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ตรงข้ามกับด่านเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง ด่านศุลกากรเบตง กอ.รมน.จ.ยะลา ตชด. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการร่วมประสานงานประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ยังคงกวดขันในการตรวจสอบประวัติ เเละวัดอุณหภูมิคนขับรถบรรทุกผลไม้ เเละรถบรรทุกน้ำยางที่มาจากประเทศมาเลเซีย รวมไปถึงคนไทยที่ทำงานในประเทศมาเลเซีย ที่เดินทางเข้าประเทศ หลังประเทศมาเลเซีย ประกาศมิให้บุคคลใดเดินทางเข้า-ออก ผ่านด่านบูกิตกายูฮิตัม (Bukit Kayu Hitam) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 63 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะทำให้คนไทยไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย ทางด่านบูกิตกายูฮิตัม และด่านสะเดา จ.สงขลา ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว และเลือกเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านเบตง จ.ยะลา ด่านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และด่านวังประจัน จ.สตูล แทน โดยสามารถลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทาง ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ […]
เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ยังคงเพิ่มความเข้มในการคัดกรอง คนขับรถบรรทุกผลไม้ เเละรถบรรทุกน้ำยางที่มาจากประเทศมาเลเซีย