ผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสงขลา

ผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสงขลา

วันที่ 14 ก.ค. 63 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสงขลา ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจักรินทร์ ชุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา นายภูวนัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ตลอดจนคณะอนุกรรมการฯ จากส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตมิชอบ (พ.ศ. 2561- 2580)
สงขลา
ซึ่งการรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การรายงานผลการดำเนินการกรณีการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ คลองวาด (น้ำตกโตนงาช้าง) รวมถึงการพิจารณาในเรื่องการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรณีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำบลละ 1,000,000 บาท และกรณีปัญหาการทิ้งร้างโครงการก่อสร้างที่ปรากฏทางสื่อสังคมและสื่อออนไลน์
สงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เผยว่า เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะ ประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ ทุกภาคส่วน ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน การสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริตและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
สงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

กระทรวงพาณิชย์สงขลาเชิญชวนมาร่วมอุดหนุนไข่ไก่ในราคาถูกจากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด

Tue Jul 14 , 2020
กระทรวงพาณิชย์สงขลาเชิญชวนมาร่วมอุดหนุนไข่ไก่ในราคาถูกจากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด     นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้เลี้ยงไก่ไข่จากปัญหาราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มตกต่ำ โดยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเชื่อมโยงผู้เลี้ยงไก่ไข่ ด้วยการนำไข่ไก่ส่วนเกินมาจำหน่ายผ่านการเชื่อมโยงจำหน่ายไข่ไก่ เพื่อบรรเทาปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยจำหน่ายไข่ไก่ราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป เบอร์ 2 ราคาเพียงแผงละ 85 บาท ระหว่างวันที่ 9-24 กรกฎาคม 2563 เว้นวันหยุดราชการเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และที่ร้านไข่ดีหาดใหญ่ เลขที่ 49/11 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมอุดหนุนไข่ไก่ในราคาถูกได้ตามเวลา และสถานที่ดังกล่าว HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : กระทรวงพาณิชย์สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
กระทรวงพาณิชย์สงขลาเชิญชวนมาร่วมอุดหนุนไข่ไก่ในราคาถูกจากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด