CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District สงขลาสร้างสรรค์ ดูแลให้แลดีพร้อมจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District สงขลาสร้างสรรค์ ดูแลให้แลดีพร้อมจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

    เมื่อวานนี้ (10 ก.ย. 63) ที่ลานจอดรถเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา ภายใต้ชื่องาน Songkhla (Oldtown) Creative District สงขลาสร้างสรรค์ ดูแลให้แลดี โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าววัตถุประสงค์ นายรังสี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา รวมถึงประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) CEA ดำเนินโครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา เป็นการขยายสาขาครบทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจและเมือง รวมถึงเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา จะทำหน้าที่เป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้ง ยังเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเดินหน้าขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยจะมีสถานที่ตั้งอยู่ ณ อาคารสถานีดับเพลิงเก่า ถนนสายบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการภายในปี 2565  ซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการก่อสร้าง ทางสำนักงานฯ จะเดินหน้าการทำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น การศึกษาและวิจัย แนวคิดการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของคนในพื้นที่ต่อไป

โดยในระหว่างการดำเนินการจัดตั้งสำนักงานฯ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ CEA จังหวัดสงขลา จึงเปิดโครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา ระหว่างวันที่ 10-27 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมนำร่องที่สะท้อนถึงศักยภาพของเมืองสงขลา ในการเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3 ด้าน ประกอบด้วย การมีทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเชื้อชาติและศาสนา การมีภาคส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งในการร่วมขับเคลื่อนเมือง และการมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งระบบการคมนาคม เศรษฐกิจ โลจิสติกส์ และสถาบันการศึกษา

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District

ทั้งนี้ สำหรับงาน Songkhla (Oldtown) Creative District สงขลาสร้างสรรค์ ดูแลให้แลดี ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา โดยจะเป็นการจัดแสดงแบบและโมเดลจำลอง จำนวน 25 ผลงาน เพื่อบอกเล่าถึงแนวคิด รูปแบบ และรายละเอียดของตัวอาคารที่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ พร้อมด้วยส่วนบริการทั้งห้องสมุดที่เป็นแหล่งความรู้แหล่งพบปะการทำงาน และพื้นที่จัดแสดงผลงาน นิทรรศการ และกิจกรรม ในส่วนของนิทรรศการครอบครัวเมืองเก่าสงขลา 2563 จะจัดแสดงในหลายจุดของย่านเมืองเก่า มีการจัดแสดงภาพถ่ายครอบครัว เพื่อแสดงเอกลักษณ์และคุณค่าของเมืองสงขลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตำนาน ประวัติศาสตร์ สังคม ครอบครัว วิถีชีวิต อาชีพธุรกิจและวัฒนธรรมในแง่มุมที่มีคุณค่า

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District

DSC06531 HATYAITODAY

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District

CEA ร่วมกับ จ.สงขลา เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District

lineup 03 HATYAITODAY

lineup 02 HATYAITODAY

lineup 01 HATYAITODAY

lineup 08 HATYAITODAY

lineup 10 HATYAITODAY

lineup 06 HATYAITODAY

lineup 05 HATYAITODAY

เอกสารเพิ่มเติม :

ข้อมูลงานเปิดโครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา-final

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ Portrait of Songkhla

 

HATYAITODAYNEWS

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 11 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย

Fri Sep 11 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 11 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย มีดังนี้ สัญชาติญี่ปุ่น เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (Alternative State Quarantine) โดยสรุปผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,461 ราย หายป่วยแล้ว 3,312 ราย และเสียชีวิตสะสม 58 ราย   HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 11 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย