ด่วน ‼️ จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือปชช.งดออกนอกเคหสถาน เริ่ม 28 เม.ย. 64 – 11 พ.ค. 64

ด่วน ‼️ จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือปชช.งดออกนอกเคหสถาน เริ่ม 28 เม.ย. 64 – 11 พ.ค. 64

วันที่ 27 เม.ย. 64  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา เผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และกระจายไปยังหลายพื้นที่ จากการติดตามและการสอบสวนโรคพบว่า มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งเกิดจากการสัมผัสกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการร่วมตัวของคนจำนวนมาก การเลี้ยงสังสรรค์ และการเดินทางของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง จังหวัดสงขลา
โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้มีการออกมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน และยับยั้งการระบาดของโรคไปแล้วนั้น เพื่อมิให้การแพร่ระบาดของโรคออกไปในวงกว้าง และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินการต่อไป อาศัยอำนาจตาความในมาตรา 22 (1) (7) , มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 6 (1) ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่ารายการจังหวัดสงขลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
จึงได้ออกประกาศ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนัก ตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง การไปรษณีย์ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล รถขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันการเงิน การประกอบอาชีพเป็นปกติ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เดินทางโดยอากาศยาน หรือรถโดยสารสาธารณะอื่น เมื่อเดินทางถึงแล้วให้กลับที่พักทันที หรือผู้มีเหตุจำเป็นอื่นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

 

 

Next Post

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 20-27 เม.ย. 64

อังคาร เม.ย. 27 , 2021
ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่จ.สงขลา ตั้งแต่วั […]