จ.สงขลา เดินหน้าการท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

จ.สงขลา เดินหน้าการท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 21 ก.ย. 63 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุม โดยหัวข้อเรื่องในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา เน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังพื้นที่เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และหนุนให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง หลังจากสถานการณ์ COVID – 19 คลี่คลาย

ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เผยว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว การที่จะให้ชุมชนดำเนินการท่องเที่ยวนับว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยว  กระตุ้นให้คนในพื้นที่เห็นความสำคัญในการท่องเที่ยวชุมชุน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นกำลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม
จ.สงขลา เดินหน้าการท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทั้งนี้สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนชนจังหวัดสงขลา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและยังมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้นที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยว อาทิ แกรนด์แคนยอนที่เกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ เหมืองลิวง อำเภอจะนะ เขาเล่ อำเภอสะเดา ชุมชนปาดังกับการท่องเที่ยววิถีเกษตรสวนลุงใหญ่ อำเภอสะเดา ควนคันหลาว อำเภอนาหม่อม การส่งเสริมอัตลักษณ์มโนราห์เพื่อการทำสินค้าท่องเที่ยวชุมชนบ้านขาว อำเภอระโนด ชุมชนเส้นทางตามรอยหลวงปู่ทวด อำเภอสทิงพระ และชุมชนลุ่มน้ำคลองเทพาในอำเภอเทพา และสะบ้าย้อย เป็นต้น

อย่างไรก็ตามในการผลักดันการท่องเที่ยวนั้นจำเป็นที่จะต้องเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับผู้มาเยือน ดังนั้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงตอบโจทย์ทั้งเรื่องการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว และการกระจายรายได้สู่ฐานราก เนื่องจากแต่ละชุมชนมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว และมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แตกต่างกัน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือต้องทำให้การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ และกระจายรายได้ รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนได้

จ.สงขลา เดินหน้าการท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
สงขลา
สงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ "ก่อสร้างลานกีฬาและอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park"

Mon Sep 21 , 2020
อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ “ก่อสร้างลานกีฬาและอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park” วันที่ 21 ก.ย. 63   นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park” โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุม ณ ทัพพ์รดา โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันนี้ เพื่อให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ รับทราบถึง 1.เหตุผลความจำเป็น 2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.สถานที่ที่ดำเนินการโครงการ 4.ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 5.ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกัน การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างลานกีฬาและอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park โดยในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสงขลา ไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ด้านผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล […]
อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ "ก่อสร้างลานกีฬาและอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park"