ชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ประชาชนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2545)
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง (ก่อนวันที่ 21 ธันวาคม 2562)
4. และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
พร้อมนำหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง ได้แก่
– บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
– บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและ มีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ใบขับขี่ / หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ
โดยตรวจสอบรายชื่อ และหน่วยเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 หากพบความผิดปกติ สามารถดำเนินการยื่นคำร้องเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันสุดท้าย
ทั้งนี้ หากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต้องแจ้งเหตุก่อนการเลือกตั้งภายใน 7 วัน (ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2563) และ หลังการเลือกตั้งภายใน 7 วัน (ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2563)
หากพบเห็นการกระทำความผิดในการเรียก รับ หรือยอมรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในเขตพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง ให้แจ้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ในพื้นที่ทันที ตามประมวลกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา) ในเขตพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการเลือกตั้งเขตพื้นที่รับผิดชอบ และขอเน้นย้ำข้าราชการ และบุคลากรฝ่ายปกครองในการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งดังกล่าวด้วย

 

อบจ.สงขลา

 

HATYAITODAYNEWS

Next Post

ขอเชิญร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4309 (สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา)

Thu Dec 10 , 2020
ขอเชิญร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4309 (สามแยกทุ่งหวัง – สงขลา)       แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1  ขอเชิญร่วมการประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอน สามแยกทุ่งหวัง – สงขลา ระหว่าง กม.3+750 – กม.7+679 ( ถนนสงขลา-นาทวี ช่วง บ้านชุมพอ – บ้านสวนตูล)     ซึ่งกิจกรรมในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา     นายพิศาล ขวัญปลอด […]
ขอเชิญร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4309 (สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา)