เทศบาลนครสงขลา ขยายเวลาการรับลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ จนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 64 ก่อนเวลา 12.00 น.

เทศบาลนครสงขลา ขยายเวลาการรับลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ จนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 64 ก่อนเวลา 12.00 น.

เทศบาลนครสงขลา ขยายเวลาการรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฉพาะรายที่ตกหล่น เช่น ตกงาน ถูกเลิกจ้าง ลดเงินเดือน ปิดตลาด และยังไม่ได้มาลงทะเบียน
โดยขยายเวลาการรับลงทะเบียน ไปจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. สามารถขอยื่นเอกสารการลงทะเบียนได้ที่ ประธานชุมชน ประธาน อสม. สมาชิกสภาเทศบาล หรือ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสงขลา (ในวันและเวลาราชการ) โดยให้ ประธานชุมชน ประธาน อสม. หรือสมาชิกสภาเทศบาล ลงนามรับรองก่อนส่งเทศบาลนครสงขลาตามระยะเวลาที่กำหนด

209732096 4063808977008300 6829558969915575216 N

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือถุงยังชีพ

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลนครสงขลา และอาศัยอยู่จริง

3. กรณีที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อยางจริง แต่ไม่ได้ย้ายเข้ามาในเขตเทศบาลนครสงขลา ต้องให้ประธานชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ รับรองการอาศัยอยู่จริง

4. ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้าง

5. เป็นผู้ได้รับความเดือนร้อน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 5.1 ถูกปิดสถานประกอบการ / ร้านค้า หรือไม่สามารถประกอบกิจการ / ร้านค้าได้ตามปกติ

5.2 ถูกเลิกจ้างจากนายจ้าง

5.3 ถูกพักงาน หรือลดเวลาการทำงานจากนายจ้าง ทำให้รายได้ลดลง

5.4 รายได้ลดลง เช่น ขายของได้น้อยลง ร้านค้า / แผงลอยถูกปิด หรือไม่ปิดแต่ลูกค้าลดลง
5.5 รายได้ไม่พอรายจ่าย

5.6 เป็นครอบครัวผู้มีรายได้น้อย / ยากไร้ / ประสบภาวะความยากลำบากในการดำรงชีพ หรือมีเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเรื้อรังอยู่ในครอบครัว

205948218 4052984388090759 6345344470335891898 N

กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-5 ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2. ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และให้ขีดคร่อมพร้อมเขียนว่า “ใช้สำหรับขอรับถุงยังชีพ” จำนวน 1 ฉบับ

3. ในกรณีที่ผู้ขอรับการช่วยเหลือได้ฝากชื่อไว้กับทะเบียนบ้านของญาติหรือบุคคลอื่น แต่ได้ไปอาศับอยู่ในบ้านหลังอื่นที่มิใช่บ้านตามทะเบียนบ้าน จะต้องระบุที่อาศัยอยู่จริงในปัจจุบันให้ชัดเจนและสามารถติดต่อได้

4. ในกรณีที่สำเนาทะเบียนบ้านมิได้อยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา แต่ได้พักอาศัยอยู่จริงในเขตเทศบาลนครสงขลาเป็นเวลานานแล้ว จะต้องให้ประธานชุมชนมีหนังสือรับรองว่าได้อาศัยอยู่จริง และให้ถ่ายภาพบ้านที่อาศัยอยู่จริงในปัจจุบันและสามารถติดต่อได้แนบมาด้วยทุกราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 0-7431-1015 ต่อ 140 / 0-7432-2417

อ้างอิง : เทศบาลนครสงขลา

Next Post

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 275 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 4,127 คน

Mon Jun 28 , 2021
สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 275 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 4,127 คน วันที่ 28 มิ.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 275 โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว โดยมีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้1.พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานสงขลาแคนนิ่ง และผู้สัมผัส จำนวน 95 ราย (ผู้ป่วยยืนยันทั้งหมดอยู่ภายใต้มาตรการกักกันตัวควบคุมโรค โดยมิได้มีการสัมผัสกับบุคคลภายนอกและชุมชน )2.ผู้ป่วยจากการติดตามค้นหาผู้เดินทางกลับจากโรงเรียนสอนศาสนา (มัรกัส) ในพื้นที่ จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี และผู้สัมผัส จำนวน 75 ราย3.พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง และผู้สัมผัส จำนวน 19 ราย (ผู้ป่วยยืนยันทั้งหมดอยู่ภายใต้มาตรการกักกันตัวควบคุมโรค โดยมิได้มีการสัมผัสกับบุคคลภายนอกและชุมชน)4.ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 86 ราย (ตลาดทุ่งลุง, ครูโรงเรียนรุ่งโรจน์ฯ อ.จะนะ, ชุมชนเก้าเส้ง, งานแต่งทุ่งยางแดง, ท่าแพขนานยนต์, […]
ปกข่าวโควิด 01