ยินดีกับอสม.ทั่วประเทศ อนุมัติเงินพิเศษ 3,500 บาท โอนเข้าบัญชีแล้ว     ก่อนหน้านี้ที่ประชุม ครม.อนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับ อสม. จำนวนประมาณ 1 ล้าน 5 หมื่นคน เดือนละ 500 บาท เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่มีนาคม -กันยายน 2563 วงเงินรวม 3,622 ล้านบาท โดยจะแบ่งจ่ายเป็น 2 ช่วง คือ รอบเดือนมีนาคม -มิถุนายน จะจ่ายรวมทีเดียว 4 เดือน จำนวน 2,000 บาทต่อคน และรอบเดือนกรกฎาคม – กันยายน จะจ่ายเดือนละ 500 บาทต่อคน […]

เทศบาลนครหาดใหญ่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการด้านอาหารโรงแรมในหาดใหญ่ วันนี้ (27/8/63) ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้ นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร สถานประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 3 รุ่น จำนวน 400 คน โดยมีนางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานในการจัดอบรมครั้งนี้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหารและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของท้องถิ่น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสถานที่เตรียม ปรุงและจำหน่ายอาหารของตนเองให้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนั้น เป็นผู้ที่มีบทบาทโดยตรงในการเลือกวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ มาปรุง-ประกอบให้ผู้บริโภคได้รับประทาน รวมทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทในการควบคุมแบะพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหารของตนเองให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่นด้วย โดยกิจกรรมที่สำคัญคือ การให้ความรู้และจัดแสดงนิทรรศการอาหารปลอดภัย ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งทางเทศบาลฯจะมีการตรวจ ติดตามและประเมินผลสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดต่อไป ยิ่งในปัจจุบันวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป เน้นการบริโภคนอกบ้านมากขึ้นการขยายตัวของเมืองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยว แรงงานข้ามชาติ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งถ้าเราไม่ให้ความสำคัญ ขาดความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหาร ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องย่อมส่งผลเสียต่อการพัฒนาเมืองได้ สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารำกรับผู้สัมผัสอาหาร […]

เชิญชวนปชช.ตรวจโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี “ฟรี” ณ รพ.จังหวัดประจำจังหวัด     นายอนุทิน กล่าวว่า วันที่ 28 ก.ค. ของทุกปี เป็นวันตับอักเสบโลก ในปีนี้รณรงค์ภายใต้หัวข้อ “กำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี ภายในปี 2573 : Eliminate Hepatitis B and C 2030” โดยกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี ให้กับประชาชน กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มพนักงานเก็บขยะ กลุ่มผู้ที่เคยได้รับเลือดหรือรับบริจาคอวัยวะ กลุ่มเสี่ยงตามสิทธิหลักประกันสุขภาพคือ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ที่มีประวัติใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด ตรวจฟรี!    เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป เป้าหมาย 50,000 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี […]

ระวังโรคไข้เลือดออก-โรคชิคุนกุนยา มาพร้อมฤดูฝน และสภาพอากาศฝนตกหนักในหลายพื้นที่    การคาดการณ์โรคที่มาพร้อมฤดูฝน และสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ที่อาจนำพา โรคไข้เลือดออก-โรคชิคุนกุนยา มาด้วย ทั้งนี้การแพร่กกระจายจะเกิดมากในเขตฝนตกหนัก อาทิภาคใต้ ซึ่งมีทั้งฝนตกหนัก และฝนตกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแพร่ระบาดยังอาจมากับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดอีกด้วย ทั้งนี้ทางเทศนครสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมกันป้องกันเบื้องต้นด้วยการปฏิบัติงานฉีดพ่นกำจัดยุง พ่นละอองฝอยด้วยเครื่อง ULV, พ่นสารเคมีกำจัดยุง,สำรวจลูกน้ำยุงลาย และพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค เพื่อกำจัดยุงซึ่งเป็นสาเหตุของโรค โดยจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก-โรคชิคุนกุนยา ในปี พ.ศ. 2563 นั้นมีการตรวจพบผู้ป่วยแล้วจำนวน 1.630 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดย 3 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 25 – 34 ปี (19.45%) กลุ่มอายุ 35 – 44 ปี (18.53%) กลุ่มอายุ 45 […]

รมต.สาธารณะสุขเผย ไทยเริ่มทดลองวัคซีนโควิด-19 ในมนุษย์ปี64      “รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งการเร่งวิจัยผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาด การเตรียมพร้อมของระบบรักษาพยาบาล ทั้งจำนวนเตียง ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้ผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 3 เพื่อเอื้อต่อการประกอบกิจการและใช้ชีวิต แต่ยังต้องขอความร่วมมือของประชาชนทุกคน ให้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการสวมหน้ากาก ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง อย่ารวมกลุ่ม ถ้าเราร่วมกันการ์ดอย่าตก มั่นใจว่าเราจะผ่านสถานการณ์นี้ได้อย่างปลอดภัยและไม่เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างน่าห่วงอีกครั้ง” นายอนุทิน เปิดเผยหลังการเยี่ยมชมว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่นักวิทยาศาสตร์ไทยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง มีความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยและผลิตวัคซีนชนิด DNA เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ตอนนี้ผลการทดลองในหนูมีความคืบหน้าในทางที่ดี อยู่ระหว่างการรับรองผลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสัปดาห์หน้า หากผ่านการรับรองจะเริ่มการทดลองในลิง ซึ่งหากสำเร็จตามเป้าหมายจะถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทย และจะเริ่มผลิตวัคซีนออกมาเพื่อใช้ในการทดลองในคนในระยะที่ 1 ได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ซึ่งหากทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย คาดว่าใช้เวลาประมาณ 12 เดือน จะทราบผลการทดลองในมนุษย์ระยะที่ 3 ในปลายปี 2564 หากเป็นตามนั้นประเทศไทยจะสามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ขึ้นมาได้เอง และถือว่าประชาชนชาวไทยจะมีโอกาสได้รับวัคซีนเป็นประเทศลำดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ […]

ศบค.ปรับแผนกระจายหน้ากากอนามัย 2.3 ล้านชิ้น เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ทำแผนการจ่ายหน้ากากอนามัยใหม่ ตอนนี้มีโรงงานที่สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ทั้งหมด 11 โรงงาน ต่อวันสามารถผลิตได้ถึง 2 แสน 3 ล้านชิ้น โดยประมาณ ตอนนี้มีแผนการจ่ายหน้ากากอนามัยใหม่ที่สามารถเช็คได้วันต่อวัน ซึ่งจะใช้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ที่ใช้ขนส่งหน้ากากสีฟ้าส่งไปยังจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้ที่จะรับหน้ากากอนามัยไป 2 หน่วยงานคือ กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข มีโควต้าหน้ากากอนามัย  1 ล้าน 3 แสนชิ้น จะตรงไปตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดผ่านจังหวัดไหนแวะจังหวัดนั้น  เพื่อที่จะทำการจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล  โดยการทำแผนการจ่ายเป็นรายจังหวัด กระทรวงมหาดไทย มีโควต้าหน้ากากอนามัย  1 ล้านชิ้น จะส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งหมด 77 จังหวัดทั่วประเทศ […]