โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประกาศยกระดับเฝ้าระวังการระบาดของโควิด-19 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ออกประกาศยกระดับแผนเหลืองการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นายแพทย์กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ตามประกาศของสำนักงานประสานงานกลางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 (ศบค.) เกี่ยวกับสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน COVD-19 ในกรุงเทพมหานคร และอยู่ในระหว่างการติดตามและประเมินสถานการณ์อยู่นั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVD-19 ในพื้นที่ของ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศยกระดับ “แผนเหลือง” การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ HATYAITODAYNEWS อ้างอิง  : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประกาศยกระดับ “แผนเหลือง” การเฝ้าระวังการระบาด COVID-19    โรพยาบาลสงขลานครินทร์ ออกประกาศยกระดับ “แผนเหลือง” การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นายแพทย์กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ตามประกาศของสำนักงานประสานงานกลางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 (ศบค.) เกี่ยวกับสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน COVD-19 ในกรุงเทพมหานคร และอยู่ในระหว่างการติดตามและประเมินสถานการณ์อยู่นั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVD-19 ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศยกระดับ “แผนเหลือง” การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฎิบัติตามแนวทางปฎิบัติของโรงพยาบาลฯ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เป็นต้นไป HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วจก. ม.อ. ผนึกกำลังชุมชน สร้างตู้ปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องชาวควนเนียงช่วงโควิด-19 สืบเนื่องจากช่วงเช้าวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักข่าว Hatyai Today News ได้ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สัมภาษณ์ถึงโครงการตู้ปันน้ำใจ โดยมีนายสุทิศ พงษ์จีน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด บุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมบริหารของคณะและบุคลากร เข้าร่วมในโครงการมอบ “ตู้ปันน้ำใจ วจก. ม.อ.” แก่สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด โครงการที่เกิดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลน และได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด-19 สิ่งของในตู้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตจากชุมชน ที่ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับทางสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่มาใส่ใน “ตู้ปันน้ำใจ” ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ขาดแคลนแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือให้สมาชิกเกษตรกรมีรายได้หมุนเวียน […]

ม.อ. จัดทำ วิดีโอ “0” ที่มีความหมาย คุณค่าและรอยยิ้ม ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ สืบเนื่องจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 (songkhla covid-19 recovery camp) ได้ส่งตัวผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ป่วย 2 คนสุดท้ายกลับบ้าน หลังจากที่พักรักษาตัวหายเป็นปกติ แน่นอนว่าจากวันแรกของวิกฤตการณ์โควิด-19 นี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และศูนย์พักฟื้นอีก 2 แห่ง รับรักษาผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยส่งต่อ และผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งสิ้น 30 ราย ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 4 เดือน ที่ผ่านนั้นทีมแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทุ่มเทร่วมกันเพื่อสร้างมาตรการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง และดูแลรักษา จนถึงวันนี้วันที่ผู้ป่วยลดจำนวนลงเป็น 0 ราย ความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนแล้วเกิดจาก กำลังใจจากทุกคนที่มีให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ตลอดเวลา ผู้ป่วยทุกคนที่พร้อมสู้และให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน และสุดท้ายสิ่งสำคัญที่นำไปสู่การประสบความสำเร็จในครั้งนี้ นั้นคือความอดทนและความพยายามในการทำหน้าที่ของทุกคนอย่างดีที่สุดของชาวคณะแพทยศาตร์ ม.อ. ท้ายนี้ […]

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ศิษย์เก่าม.อ. หนึ่งในผู้วางยุทธศาสตร์สำคัญช่วงโควิด-19 เมื่อกล่าวถึงบคุลากรสำคัญในช่วงโควิด-19 ของประเทศไทย หนึ่งในคนที่เรียกว่าเป็นผู้วางยุทธศาสตร์สำคัญ เป็นบุคคลที่มาจากภาคใต้เรานั้นเอง และยังเป็นผลผลิตสำคัญของรั้วพระบิดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นั้นคือ นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญผู้ทุ่มเทในการวางจัดระบบและวางแผนรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ในการแถลงข้อมูลการแพร่ระบาดและตอบข้อซักถามแก่สื่อมวลชนรายวัน นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพราะท่านเป็นนักเรียนแพทย์รุ่นที่ 13 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่บ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์และผลิตศิษย์เก่าที่มีคุณภาพออกไปสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมาเป็นเวลา 52 ปีแล้ว นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2528 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ยังเป็นคณะใหม่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพิ่งเปิดบริการมาระยะหนึ่งแล้ว โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำพิธีเปิดได้ไม่นาน แม้ในช่วงเวลานั้นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และคณะแพทยศาสตร์มีความพร้อมค่อนข้างมาก แต่ก็ยังไม่ทัดเทียมกับโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพมหานคร แต่ในความเป็นคณะใหม่จึงมีคณาจารย์ส่วนใหญ่ที่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ และมีอาจารย์บางท่านเป็นอาจารย์อาวุโส จึงนับเป็นส่วนผสมที่ดีของอุดมการณ์ ปัญญา ความกระตือรือร้นใฝ่รู้ อาจารย์มีความตั้งใจและทุ่มเทในการสอน […]

รายงานยอดผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วันศุกร์ ที่ วันที่ 24 เม.ย. 25633 เวลา 13.00 น.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้มีการรายงานสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้ 1. ผู้ป่วยใหม่ +1 คน (รพ.ม.อ. รับผู้ป่วยใหม่ 1 คน) 2. ผู้ป่วยรับรักษาตัวในโรงพยาบาล 19 คน 3. ผู้ป่วยกลับบ้าน 6 คน 4. ผู้ป่วยสะสม 25 คน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยังได้ให้คำแนะนำมาถึงวิกฤตการณ์ ไวรัสโคโรนาในครั้งนี้อีกว่า เราต้องป้องกันตัวเองสำคัญที่สุด ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเลี่ยงเอามือแตะใบหน้า แคะจมูก ขยี้ตา ไม่ไปสถานที่เสี่ยง คนแออัด และในกรณีที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีอาการ ควรปฏิบัติ ดังนี้ กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน เลี่ยงที่สาธารณะ/ชุมชน ใส่หน้ากากและล้างมือ […]