ขอเชิญประชาชนจังหวัดสงขลานำสุนัขและเเมวรับการฉีดวัคซีน ฟรี

ขอเชิญประชาชนจังหวัดสงขลานำสุนัขและเเมวรับการฉีดวัคซีน ฟรี

    เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล รวมทั้ง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ขณะเดียวกันเพื่อลดจำนวนสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อให้ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขและแมวมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี โดยวันนี้ก็มีประชาชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้นำสัตว์เลี้ยงของตนมารับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในวันที่ 21-30 กันยายน 63


สำหรับพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง สถานพยาบาลสัตว์ที่ร่วมโครงการ มีดังนี้

 • สงขลา มี 5 แห่ง คือ
  – โรงพยาบาลเมตตา สาขานิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่
  – โรงพยาบาลเมตตา สาขาศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่
  – โรงพยาบาลแมวเมตตา อ.หาดใหญ่
  – โรงพยาบาลเมตตา สาขาสงขลา อ.เมือง
  – คลินิกหมอจำสัตวแพทย์ อ.นาทวี

 • พัทลุง มี 4 แห่ง คือ
  – คลินิกคลังยาสัตวแพทย์ อ.เมือง
  – โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สาขาพัทลุง อ.เมือง
  – ม่วงดำรักษ์สัตว์ อ.เมือง
  – สมมิตรสัตวแพทย์ อ.เมือง

 • ปัตตานี มี 2 แห่ง คือ
  – โรงพยาบาลสัตว์ปัตตานี อ.เมือง
  – คลินิกเมตตารักษาสัตว์ปัตตานี อ.เมือง

 • ยะลา มี 3 แห่ง คือ
  – โรงพยาบาลสัตว์เมตตายะลา อ.เมือง
  – รวมมิตรสัตวแพทย์ อ.เมือง
  – คลินิกปันรักษ์สัตวแพทย์ อ.เมือง

 • ตรัง มี 1 แห่ง คือ คลินิย่านตาขาวสัตวแพทย์ อ.ย่านตาขาว
 • สตูล มี 1 แห่ง คือ ขจีสัตวแพทย์ อ.เมือง
 • นราธิวาส มี 1 แห่ง คือ คลินิกรักษาสัตว์นราธิวาส อ.เมือง

ขอเชิญประชาชนจังหวัดสงขลานำสุนัขและเเมวรับการฉีดวัคซีน ฟรี

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

 

Next Post

จังหวัดสงขลาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จังหวัด TO BE NUMBER ONE

Fri Sep 25 , 2020
จังหวัดสงขลาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จังหวัด TO BE NUMBER ONE     จังหวัดสงขลาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จังหวัดสงขลาได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศ กลุ่มดีเด่น ประจำปี 2563 พร้อมด้วย 4 ชมรมเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มต้นแบบ และกลุ่มดีเด่น วันนี้ (25 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่บุคลากรและเยาวชนทีมชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประเทศ ประจำปี 2563 ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ได้กำหนดจัดการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO […]
จังหวัดสงขลาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จังหวัด TO BE NUMBER ONE